คำอธิบายรายวิชา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.60)

คำอธิบายรายวิชา

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
มมศท ๑๐๐   การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์          ๓ (๓-๐-๖)
MUGE 100   General Education for Human Development
          การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นสำคัญ พูดและเขียนเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่างเป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มและทำงานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพื่อให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุข
          Well-rounded graduates, key issues affecting society and the environment with respect to one’ particular context; holistically integrated knowledge to identify the key factors; speaking and writing to target audiences with respect to objectives; being accountable, respecting different opinions, a leader or a member of a team and work as a team to come up with a systematic basic research-based solution or guidelines to manage the key issues; mindful and intellectual assessment of both positive and negative impacts of the key issues in order to happily live with society and nature
มมศท ๑๐๑   การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์          ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 101   General Education for Human Development
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) : มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ และมมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
          ความหมาย ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
          Definition, significance, relation of general education and vocational/specific subjects; relationship between behavior and mentality; ability of critically thinking analysis and synthesis; qualifications of ideal graduates; analysis of causes and consequences of events, situations, problems; synthesis of problem solving, problem prevention, improvements, situations for benefit of individuals, other population, society application of knowledge for problem solving problems of case studies
มมศท ๑๐๒   สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์          ๓ (๒-๒-๕)
MUGE 102   Social Studies for Human Development
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisite) : มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ และมมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
          หลักการ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยและสังคมโลก วิวัฒนาการของอารยธรรม เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัย ผลกระทบของเหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหา การสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา แนวทางปรับปรุงสถานการณ์เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่นสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
          Principles, theory related to events, situations, major problems of Thai and global societies; evolution of civilization; important events of history; political; public administration economic; health systems; analysis of causes and consequences of events; situations; problems; synthesis of problem solving; problem prevention; improvements situations for benefit of individuals; other population; society application of knowledge for problem solving problems of case studies
มมศท ๑๐๓   ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์          ๒ (๑-๒-๓)
MUGE 103   Arts and Science for Human Development
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ และมมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
          มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เหตุการณ์ /สถานการณ์/ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการที่สำคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์/เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา

          Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions, precaution against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; the application of knowledge to solve the problems of case studies

รมพย ๑๒๒   การสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา          ๓ (๓-๐-๖)
RANS 122   Health promotion and Health education
          แนวคิด ทฤษฎี และหลักการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการและการให้สุขศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ ปัญหาสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ และนโยบายสุขภาพ กลวิธีการสร้างเสริมสุขภาพ บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ และการประยุกต์ใช้วิธีการให้สุขศึกษาแก่ผู้ใช้บริการ
          Concepts, theories and principles of health promotion; principles of health education; learning theories health problems; health determinants; and health policy; strategies for health promotion; roles of nurses in health promotion and applying methods of health education to clients
รมพย ๓๔๒  สุขภาพประชาคมโลก           ๑ (๑-๐-๒)
RANS 342    Global Health
         ระบบสุขภาพในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประเด็นในประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยและสภาวะสุขภาพ นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค อนามัยแม่และเด็ก โรคติดต่อ โรคเรื้อรัง และ ปัญหาสุขภาพอื่นๆ
         Health care system in developed and developing countries; socio-cultural contexts of health; global issues related to major diseases and health conditions; concerned health policies related to health promotion and disease prevention; maternal and child health; communicable diseases; chronic illnesses, and emerging health problems
รมพย ๑๐๓  จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต          ๒ (๒-๐-๔)
RANS 103   Development Psychology and Mental Health
         แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการและสุขภาพจิต พัฒนาการตามช่วงวัย ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการและภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น กลไกพฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิตและการปรับตัว พฤติกรรมการกล้าแสดงออก การดูแลผู้ที่มีภาวะวิกฤตทางอารมณ์
           Principle theory and concept regards to human-mental health development throughout lifespan; factor on development and critical issue, dynamic of human behavior; factors affecting mental health; mental health promotion and adaptation; assertive  behavior; emotional crisis care
สมสค ๑๘๗ วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่          ๒ (๒-๐-๔)
SHSS 187    Modern Living Instruction
         วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่ ผลกระทบของชีวิตยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพทางจิต ปัญหา(ทุกข์) จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริโภค สิ่งแวดล้อม ความเครียด ความว้าเหว่ โดดเดียว การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว ความสับสน ความฟุ้งซ่านของจิตใจ การขาดเป้าหมายในชีวิต) มูลเหตุ (สมุทัย) ของวิกฤติชีวิตในสังคมยุคใหม่ หลักของการดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็นสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค) เช่น การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ การออกกำลังกายอย่างระวัง การสร้างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสมานฉันท์และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข้อมูลและการเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบและมีจิตสำนึกในสังคมสาธารณะ
         Living in the modern age; Impacts of modern life on physical, social and mental health; sufferings (Dukkha) of people of the modern age (consumerism, environmental threats, stress, loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, confusion, bewilderment, lack of life goal); causes (Samudaya) of life crisis in the modern age; principles (Nirodha) of how to have a peaceful and happy living in the modern society; Skills and techniques (Magga) for pursuing a balanced and happy life amid rapid societal changes such as meditation, mindful exercise techniques (Yoga, Ta-chi), building a goodwill society; skills of how to live with other people with harmony and tolerance of differences; ability to choose and consume information; being responsible and engaged members of society with public mind
รมศท ๑๐๑  สุขภาวะร่วมสมัย          ๑ (๑-๐-๒)
RAGE 101   Contemporary health
          ประเด็นทางสุขภาพที่น่าสนใจในปัจจุบันในมุมมองของสหสาขาวิชาชีพ เช่น การใช้สื่อสังคม อาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ การดูแลผิวพรรณ ความสัมพันธ์และเซ็กซ์ ข้อผิดพลาดของการใช้ยาที่ใช้บ่อย และการช่วยชีวิต บทบาทของแต่ละวิชาชีพในทีมสุขภาพ การปรับตัวและจัดการกับความเครียด จัดทำโครงการศึกษา/แก้ไขปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
           Multi-professional viewpoints toward interesting contemporary health issues such as social media use, nutrition, exercise, emotion; skin care, relationship and sex, pitfall in common drugs use, and life-saving procedure; role of each health profession; adaptation and stress management; interprofessional project in common health problem
ศศภท ๑๐๐    ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          ๓ (๒-๒-๕)
LATH 100     Arts of Communication in Thai
          ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
          Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills for accurate and appropriate communication
ศศภอ ๑๐๓  ภาษาอังกฤษระดับ ๑           ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 103        English Level 1
          โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน) รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนา
          English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication
ศศภอ ๑๐๔  ภาษาอังกฤษระดับ ๒           ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 104    English Level 2
          คำศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
          Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies
ศศภอ ๑๐๕  ภาษาอังกฤษระดับ ๓            ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 105    English Level 3
          การอ่านข้อความและการเขียนทั้งระดับประโยค  และระดับย่อหน้าที่เกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่ และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คำจำกัดความและการจำแนก การเขียนอย่างมีเอกภาพ การใช้คำเชื่อม การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การฟังเพื่อรายละเอียดจำเฉพาะ และการทำการอนุมาน
          Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making inferences
ศศภอ ๑๐๖  ภาษาอังกฤษระดับ ๔            ๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106  English Level 4
        บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการ เพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์ จากแหล่งต่างๆโดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การนำเสนอและการทำบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคำศัพท์ในบริบทที่เหมาะสม  
           Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentary, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various sources focusing on the issues that enhance students’ world knowledge; listening to news, lecture, and speech via multimedia and the Internet; making conversations in various situations including speaking in public, giving oral presentations and making simulations; and writing essays in various types using citations and references; also  practicing  sub-skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate context 
ศศภอ ๒๖๖  ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ           ๓ (๓-๐-๖)
LAEN 266   English for Health Science
          การศึกษาคำรูปประโยคและสำนวนที่ใช้ในวิชาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยการฝึกฝนเชิงสื่อสารในทักษะการพูดฟัง อ่านและเขียน
          Study of English terms, sentence structures and expressions used in health science- related professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skills
ศศภอ ๑๓๖  การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร             ๒ (๑-๒-๓)
LAEN 136   Reading and Writing for Communication
          การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
          Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, letters, and articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on main idea, details in paragraph and essay forms
ศศภอ ๒๒๓   การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์          ๒ (๒-๐-๔)
LAEN 223  Situational-based Communicative English
          การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในสาขาวิชาของนักศึกษา การสื่อสารด้วยการเขียนอย่างเหมาะสม การเขียนและการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการนำเสนอผลงานได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
          Practicing listening, speaking, reading, and writing skill relevant to different situations in both the daily life and in students’ fields of studies; writing skills and preparing students for doing conducting presentations fluently and efficiently
  •    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วทคณ ๑๘๒   สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ           ๒ (๒-๐-๔)
SCMA 182   Statistics for Health Science
           แนวคิดความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นและการประยุกต์กับเหตุการณ์ต่างๆ การแปลความค่าสถิติ  สถิติพรรณนา  การซักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีของประชากรและการนำไปใช้ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
          Concepts and applications of probability and probability distributions in various events; interpretation of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and its use in estimation and hypothesis testing.
รมพย ๓๔๖  วิทยาการระบาด          ๑ (๑-๐-๒)
RANS 346    Epidemiology
          แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค การกระจายโรค ดัชนีอนามัย วิธีการศึกษาทางวิทยาการระบาด การสอบสวนทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวัง การป้องกันโรค
          Basic concept of epidemiology; disease occurrences, disease distributions; health indices; epidemiological study method; epidemiological investigation; disease surveillance; disease prevention and control

ข. หมวดวิชาเฉพาะ    

  • กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
วทกว ๑๐๑    กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน           ๓ (๒-๓-๕)
SCAN 101    Basic Anatomy
         วิชากายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วๆ ไปของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นศึกษาโครงสร้างและการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ การเรียนภาคปฏิบัติจะศึกษาจากโครงร่างของมนุษย์เป็นสำคัญ  เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนักศึกษาจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ในวิชาชีพต่อไป
         Basic Anatomy is about the basic concept of living cells, organs and systems of human body. Study in a relationship between human structure and function is emphasized. Essential knowledge of human skeleton and cadavers are incorporated in the laboratory study.
วทคม ๑๒๕   เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                   ๓  (๓-๐-๖)
SCCH 125    Basic Organic Chemistry

          โครงสร้างโมเลกุลและการจำแนกสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ การเรียกชื่อและสเตอริโอ เคมี การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของแอลเคน ไซโคลแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน สารเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก เอมีน คาร์โบไฮเดรท กรดอะมิโน และ ลิปิด
          Molecular structure and classification of organic compounds, reactions of organic compounds, nomenclature and stereochemistry, syntheses and reactions of alkanes, cycloalkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives, amines, carbohydrate, amino acid and lipids.

วทสร ๒๐๒     สรีรวิทยาพื้นฐาน            ๓ (๒-๓-๕)
SCPS 202     Basic Physiology
          ศึกษาความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่ กลไก และการควบคุมการทำงานของเซลล์ อวัยวะ และระบบต่างๆ ภายในร่างกาย ได้แก่ ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และสมดุลอุณหภูมิ รวมทั้งการทำงานประสานกันของระบบต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทรงสภาพปกติภายในร่างกาย                
          Basic concepts and principles of cell functions and the functions of various organ systems in the body. These include nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, renal, gastrointestinal tract, endocrine and reproductive systems as well as temperature regulation; the mechanisms of the regulation of the organ system integration and adaptations in order to keep the body in a homeostatic state.
วทภส ๒๐๒     เภสัชวิทยาพื้นฐาน                          ๓ (๓-๐-๖)
SCPM 202    Basic Pharmacology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): วทสร ๒๐๒ สรีรวิทยาพื้นฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): วสจช ๒๐๖ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
          หลักการทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ยาออกฤทธิ์ในระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและไต ยาออกฤทธิ์ในระบบประสาทส่วนกลาง ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านมะเร็ง ยารักษาโรคผิวหนัง ยากลุ่มวิตามิน
          Principle of drug action; pharmacokinetics; pharmacodynamics; autonomic drugs; drugs used in cardiovascular and renal system; drugs used in central nervous system; respiratory system; gastro-intestinal system; endocrine and reproductive system; antibiotics; cancer chemotherapy; drugs used in dermatology; vitamin
วทจช ๒๐๖   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์          ๓ (๒-๒-๕)
SCMI 206    Medical Microbiology & Parasitology

       เป็นวิชาที่กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐาน โครงสร้าง ลักษณะการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิตชนิดต่างๆ ภูมิคุ้มกันของร่างกายชนิดที่มีอยู่เองตามธรรมชาติและชนิดจำเพาะ การถ่ายทอดยีนและความสำคัญของการถ่ายทอดยีนดื้อยาในจุลินทรีย์ บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ การทำให้ปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับปรสิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก่อโรค วงชีพของปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ พยาธิสภาพที่เกิดจากปรสิต ระบาดวิทยา การป้องกัน และพื้นฐานเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต
         Introduction to the basic principle of immunology, microbiology and parasitology including morphology and growth of microorganisms and parasites, methods of microbial genes transfer and drug resistant genes transfer, role of microorganisms in nature, sterile techniques, pathogenicity of microorganisms and parasites, host immune responses, medically important parasites, basic laboratory tests to detect microorganisms, virus, and  parasites.

วทชค ๒๐๖    ชีวเคมีทั่วไป          ๓ (๓-๐-๖)
SCBC 206    General Biochemistry
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): วทคม ๑๒๕ เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
          โครงสร้างและหน้าที่พื้นฐานของชีวโมเลกุล ๔ ชนิด คาร์โบไฮเดรท ลิปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิค กระบวนการเมตาบอลิสมพื้นฐานของชีวโมเลกุลทั้ง ๔ ชนิด และการควบคุม การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและการควบคุมการแสดงออกของยีน ดีเอ็นเอเทคโนโลยี บทบาทพื้นฐานของชีวโมเลกุลเกี่ยวกับการทำงานในระบบต่างๆ ของร่างกายปกติ การประยุกต์
          Basic structures and functions of 4 biomolecules, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid; basic metabolic processes of 4 biomolecules and its regulation; flow of genetic information and gene regulation, DNA technology, basic role of biomolecules related to normal physiological systems,  applications
รมพย ๓๔๕    พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล          ๒ (๒-๐-๔)
RANS 345    Pathophysiology in Nursing  
            กลไกการเกิดโรค ความผิดปกติของการเปลี่ยนแปลงการทำงานระบบต่างๆ ของร่างกาย ความผิดปกติอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะดุลยภาพของร่างกาย การประยุกต์ทางการพยาบาล
            Mechanism of diseases; alteration of body system functions that cause diseases; other abnormalities resulting in disturbance of homeostasis; applying knowledge in nursing
  • กลุ่มวิชาวิชาชีพ     
รมพย ๑๒๑   บทนำวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล          ๒ (๒-๐-๔)
RANS 121    Introduction to Nursing Profession and Conceptual Basic of Nursing
           แนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาล ปรัชญาการพยาบาล วิวัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดพื้นฐานมโนมติทางการพยาบาล ทฤษฎีการพยาบาล แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย พฤติกรรมและความต้องการของผู้ป่วย ระดับบริการสุขภาพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพของพยาบาล องค์กรวิชาชีพการพยาบาล และการควบคุมคุณภาพการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
          Concepts of nursing and nursing profession; nursing philosophy; evolution of the nursing profession; basic concepts of nursing; nursing theories; basic concepts of health, illness, behaviors and needs of patients; health care level; career progression of nurses; nursing organizations; quality control in nursing practice
รมพย ๒๐๙    กระบวนการพยาบาล          ๓ (๒-๒-๕)
RANS 209    Nursing Process
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน ๑
          แนวคิด ความสำคัญ และขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล วิธีการประเมินภาวะสุขภาพในการปฏิบัติการพยาบาลทุกช่วงวัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณกับกระบวนการพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการพยาบาล และทฤษฎีทางการพยาบาล แนวคิดในการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการและฝึกประเมินภาวะสุขภาพของบุคคล
            Concepts, significances and methods of nursing process, methods of health assessment in nursing practice across life spans; critical thinking and nursing process; relationships between nursing process and nursing theory; applying nursing process to care patients and health assessment practice 
รมพย ๒๕๒   จริยศาสตร์ทางการพยาบาล          ๑ (๑-๐-๒)
RANS 252    Nursing Ethics
          แนวคิดจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ทางการพยาบาล หลักจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล การให้เหตุผลทางจริยธรรม การประยุกต์ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่คัดสรรในการวิเคราะห์ตัดสินประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่พบบ่อยในการปฏิบัติการพยาบาล
           Concepts of ethics; nursing ethics; principle of ethics in nursing practice; code of ethics in nursing; ethical reasoning; application of selected ethical theories to analyze the rationale underlying ethical issues commonly found in nursing practice
รมพย ๒๑๓   การวิจัยทางการพยาบาล          ๒ (๒-๐-๔)
RANS 213    Nursing Research
          หลักการเบื้องต้นเกี่ยกับการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย  การโจรกรรมทางวิชาการ กระบวนการวิจัย ตัวแปร ประชากรและลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การพัฒนาโครงร่างวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาล
           Basic principles of research and research utilization in nursing; research ethics; plagiarism research process; variables; population and sample; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; writing research project and report; research proposal development; nursing innovation
รมพย ๓๐๙    ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาล        ๑ (๑-๐-๒)
RANS 309     Legal and Ethical Issues in Nursing
          ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายและระบบกฎหมาย ความรับผิดทางแพ่งและทางอาญากับการพยาบาล กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์
          Introduction to basic law and legal systems; civil and criminal liability in nursing; Professional Nursing and Midwifery Act, Medical & Public Health Act, legal and ethical issues in nursing and midwifery
รมพย ๒๑๔     เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล             ๒ (๒-๐-๔)
RANS 214     Information Technology in Nursing
           แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศทางการพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางการพยาบาล การสืบค้นและประเมินคุณภาพสารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางการพยาบาล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บ ประมวลผลสร้างสื่อสุขภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ประเด็นจริยธรรมและผลกระทบต่อสังคมของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพ
           Basic concepts of nursing informatics; hospital information technology system; application of information technology in nursing education; research and service, searching and evaluation a quality of health information, practicing computer program include data management; developing health media for presentation; ethical issue and social impact of information technology use in health system
รมพย ๔๔๕   การบริหารการพยาบาล           ๒ (๒-๐-๔)
RANS 445    Nursing Management        
            แนวคิด หลักการ วิธีการบริหารงานทั่วไปและการบริหารการพยาบาล การจัดการในหอผู้ป่วย   และบทบาทของพยาบาลในฐานะผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น
            Concepts, principles, and strategies of general and nursing management; management in clinics; roles of a nurse as an initial nursing administrator
รมพย ๒๐๖    การพยาบาลรากฐาน ๑            ๔ (๒-๔-๖)  
RANS 206     Fundamental Nursing I
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๙ กระบวนการพยาบาล
          แนวคิดการพยาบาลพื้นฐานที่การตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ หลักการและเทคนิคการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การดูแลความสุขสบายและความปลอดภัยของบุคคลเมื่อเจ็บป่วย ฝึกเทคนิคการพยาบาลขั้นพื้นฐาน การใช้กระบวนการพยาบาลในดูแลกิจวัตรประจำวัน ความสุขสบายและความปลอดภัย โคยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล
          Concepts of fundamental nursing; response on physical, psycho-social, and spiritual needs; principles and techniques of basic nursing care, comfort and safety for ill persons; practicing basic nursing practice; applying nursing process for patients daily living; comfort and safety concerning about moral, ethics and professional code of ethics
รมพย ๒๐๗    การพยาบาลรากฐาน ๒                        ๑ (๐-๒-๑)  
RANS 207      Fundamental Nursing II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน๑ และรมพย ๒๐๙ กระบวนการพยาบาล
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
          การฝึกหัตถการพื้นฐานและการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสุขภาพที่ไม่ซับซ้อนในสถานการณ์เหมือนจริง และฝึกใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน ความสุขสบายและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
          Virtual scenarios practice of fundamental nursing; providing nursing care for patients who having basic health problems and applying nursing process for patients daily living, comfort and safety concerning about moral, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๑๘      การพยาบาลผู้สูงอายุ                ๑ (๑-๐-๒)
RANS 318      Gerontological Nursing           
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
             สถานการณ์และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ ผลกระทบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นโยบายของรัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ทฤษฎีความสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพ จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณของผู้สูงอายุ การประเมินภาวะสุขภาพ แหล่งประโยชน์ ปัญหา ความต้องการของผู้สูงอายุ และผลกระทบต่อครอบครัว หลักการดูแลและการจัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ หลักการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การปรับตัว การพึ่งพาตนเอง และการมีส่วนร่วมของครอบครัวของผู้สูงอายุ เจตคติของบุคลากรสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุภายใต้คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
            Situations and health conditions of older people; impact of an aging society; national policies and legislation related to older persons; healthcare and social service system for older persons; theories of aging, physiological, mental, social, and spiritual changes in older persons; health assessment; helpful resources, problems, needs of older persons, and their impact on the family; principles of caring and care system management for older persons; principles of health promotion, rehabilitation, adaptation, self-reliance, and family participation of older persons; attitudes of healthcare personnel to care for older persons with moral and ethical concerns, and professional code of ethics
รมพย ๓๑๙    การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑                ๓ (๓-๐-๖)
RANS 319    Adult and Gerontological Nursing I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
          แนวคิดเกี่ยวกับ ความพิการ การสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ ผลกระทบทางจิตสังคม และความเบี่ยงเบนสุขภาพในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งในภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ทีมีผลมาจากความผิดปกติของการย่อยการเผาผลาญและการขับถ่าย การติดเชื้อ การเสียสมดุลน้ำเหลือแร่ การขับถ่ายปัสสาวะ การควบคุมการแบ่งเซลล์ผิดปกติ รวมทั้งการพยาบาลฉุกเฉินบาดเจ็บและสาธารณภัย การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการทางด้านร่ากาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย เพื่อการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และการดูแลแบบประคับประคอง โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิผู้ป่วย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
         Concepts of handicap, disability, and psychosocial impact; health deviation in adult and elderly population experiencing critical, acute, and chronic conditions resulting from impairment of digestion and absorption, infection, fluid & electrolyte, urinary function, and regulatory processes of cell division including emergency, trauma, & disaster nursing; use of nursing process in response to needs of adult physical, psychosocial, and spiritual health for restoration, promotion, prevention, rehabilitation, and palliative care with concerning of human rights, patient’s rights, and professional code of ethics
รมพย ๓๒๐   การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒                ๓ (๓-๐-๖)
RANS 320   Adult and Gerontological Nursing II    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
           ความเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพในวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ทั้งภาวะวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง  ความผิดปกติเกี่ยวกับการขนส่งออกซิเจน การรับรู้และการเคลื่อนไหว และกระบวนการควบคุม ประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย เพื่อการรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิผู้ป่วย หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
          Health deviation in adult and elderly population experiencing critical, acute, chronic, impairment of oxygen transportation; perception and mobility and regulatory process; use of nursing process in response to needs of adult physical, psychosocial, and spiritual health for restoration, promotion, prevention, and rehabilitation concerning about human rights, patient’s right, and professional code of ethics
รมพย ๓๒๔    การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                     ๓ (๓-๐-๖)
RANS 324     Nursing of Child and Adolescent    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต และรมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
          นโยบายสุขภาพเด็ก สิทธิเด็ก สถานการณ์สุขภาพเด็กของประเทศ การส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการ การป้องกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กตามช่วงวัย ปัญหาสุขภาพทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วยในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยทั้งด้านร่างกาย และจิตสังคม ผลกระทบที่เกิดจากความเจ็บป่วยต่อเด็กและครอบครัว การจัดการความปวด การพยาบาลตามแนวคิดครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการดูแล การดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตจนถึงระยะท้าย
          National child health policy; child rights; national child health situations; promoting growth; development disease prevention and accidents in each age group; apply nursing process to take care of the newborn, infant, children, and adolescent with health problems in each system including physical and psychosocial aspects by consider patient safety and rational drug used frequently found health problems in newborn, infant, child, and adolescent in each system including physical and psychosocial aspects pain management, family-centered care; critically ill children and palliative care
รมพย ๓๒๕     การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๑               ๓ (๓-๐-๖)
RANS 325     Maternal-Newborn Nursing and Midwifery I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๕ พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล
           สุขภาพการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัวและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด การปฏิสนธิ  การตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค สรีรวิทยาและจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์ปกติ กลไกการคลอด กระบวนการคลอด ทารกแรกเกิดปกติ การดูแลสตรีและครอบครัวในระยะก่อนสมรส ระยะก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์  คลอด และหลังคลอด บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ปกติและครอบครัว ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
           Reproductive health; family planning and contraceptive technologies; fertilization and pregnancy; anatomical, physiological and psychosocial changes of normally pregnant women; mechanism of labour; labour process; normal newborn; role of nurse midwives in caring for women and families in pre-marriage, pre-conception, antepartum and postpartum periods within the realm of law, ethics, and professional code of ethics
รมพย ๔๐๗     การพยาบาลจิตเวช                        ๓ (๓-๐-๖)
RANS 407     Psychiatric Nursing     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๑๐๓ จิตวิทยาพัฒนาการและสุขภาพจิต
          วิวัฒนาการของศาสตร์ทางจิตเวช การใช้หลักการทางการพยาบาลจิตเวช บทบาทและหน้าที่ของพยาบาลจิตเวช การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การสื่อสารเพื่อการบำบัด การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด การใช้กระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและทางจิตเวช ทั้งด้านกาย-จิต-สังคม วิธีการรักษาทางจิตเวชและการพยาบาลจิตเวชชุมชน
           Evolution of psychiatric science; principle of psychiatric nursing; role and function, therapeutic relationship; therapeutic  communication, therapeutic use of self; applying nursing process for caring of individual having mental health problems and mental illness; bio-psycho-social, psychiatric treatment and community psychiatric nursing
รมพย ๔๐๘     การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒                ๓ (๓-๐-๖)
RANS 408      Maternal-Newborn Nursing and Midwifery II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๒๕ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์ ๑
           ภาวะมีบุตรยาก ภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การคัดกรองภาวะเสี่ยง แนวทางการช่วยเหลือ บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลสตรีระยะตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด ครอบครัว ทารกในครรภ์ และทารกแรกเกิด ที่มีภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน ภาวะสูญเสียบุตร และคู่สมรสที่มีบุตรยาก ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเด็นปัญหาแนวโน้มของการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
            Infertility; risks, complications, and abnormal signs and symptoms during pregnancy, delivery, and postpartum periods; risk screening, management; nurse-midwife’s roles in caring for pregnant women, family, fetus and newborns with risks, complications and grieving after fetal loss and infertile couple within the realm of law, ethics, and professional code of ethics, issues and trend in maternal-newborn nursing and  midwifery
รมพย ๔๐๙    การพยาบาลอนามัยชุมชน                     ๒ (๒-๐-๔)
RANS 409    Community Health Nursing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๔๖ วิทยาการระบาด
          แนวคิด หลักการ การพยาบาลอนามัยชุมชน ระบบสาธารณสุข แผนพัฒนาสุขภาพ นวัตกรรมและกลวิธีทางสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
         Concept, principle, community health nursing; public health system; national health development plan; innovations and strategies of public health; community health nursing process; family health; school health; occupational health; environment health
รมพย ๔๕๑     การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล                    ๒ (๒-๐-๔)
RANS 451       Primary Medical Care for Nurses
          การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยแยกโรค การตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ การรักษาขั้นต้นตามปัญหาสุขภาพระบบต่างๆ ของร่างกาย การใช้ยาอย่างสมเหตุผล  การปฐมพยาบาลและดูแลรักษาขั้นต้นในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้ประสบสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การส่งต่อ
          History taking; physical examination; differential diagnosis; laboratory investigation and interpretation; primary medical care related to health problems of body systems; rational drug use; first aids and primary medical care for injured patients and disaster victims at scene; referral
รมพย ๒๘๔    ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน                     ๑ (๐-๓-๑)
RANS 284     Fundamental Nursing Practicum
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๒๐๖ การพยาบาลรากฐาน๑ และรมพย ๒๐๙ กระบวนการพยาบาล
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๒๐๗ การพยาบาลรากฐาน๒

          ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานอย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกิจวัตรประจำวัน ความสุขสบายและความปลอดภัย โคยประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          Practicing fundamental nursing; applying nursing process for assisting patients to maintain daily live activities; comfort and safety for person during their illness concerning about moral, ethics and professional code of ethics

รมพย ๓๘๔      ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๑                ๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 384        Nursing of Adult and Elderly Practicum I    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๑๘ การพยาบาลผู้สูงอายุ รมพย ๓๑๙ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๑ และรมพย ๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๒
         ฝึกนำกระบวนการพยาบาลมาใช้เป็นแนวทางในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งในภาวะวิกฤต เฉียบพลัน และเรื้อรัง ที่มีผลมาจากความผิดปกติของการย่อย การเผาผลาญ และการขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการและความเบี่ยงเบนของภาวะสุขภาพ ความปวด การติดเชื้อ การเกิดแผล การผ่าตัด ความพิการ การสูญเสียหน้าที่ ความผิดปกติของกระบวนการควบคุม การตอบสนองความต้องการของร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย การรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพยาบาลฉุกเฉินบาดเจ็บและสาธารณภัย โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิผู้ป่วย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
         Practicing holistic care and utilizing nursing process to provide care for diverse adult and older populations with critical, acute and chronic alterations resulting from impairment of digestion and absorption, and the development across the life span and health problems related to pain, infections, surgical experiences, wounds, disabilities/ dysfunctions, regulatory process to meet the needs of clients in health promotion, maintenance of health and prevention of illness: including emergency, trauma, and disaster nursing concerning about human and patients’ rights, moral, ethics, and professional code of ethics
รมพย ๓๘๕     ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๒                ๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 385      Nursing of Adult and Elderly  Practicum II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๑๘ การพยาบาลผู้สูงอายุ รมพย ๓๑๙ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๑ และรมพย ๓๒๐ การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๒
          ฝึกนำกระบวนการพยาบาลมาใช้เป็นแนวทางในการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ทั้งในภาวะวิกฤต เฉียบพลันและเรื้อรัง ความผิดปกติเกี่ยวกับการขนส่งออกซิเจน การรับรู้และการเคลื่อนไหว และกระบวนการควบคุม การตอบสนองความต้องการของร่างกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณของผู้ป่วย การรักษาพยาบาล สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล สิทธิผู้ป่วย ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          Practicing holistic care and utilizing the nursing process to provide care for diverse adult and older populations with critical, acute and chronic alterations in oxygen transport, sensory and perception, mobility, and regulatory process to meet the needs of clients in health promotion, maintenance of health and prevention of illness concerning about human and patients’ right, moral, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๘๗   ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น                    ๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 387     Nursing of Child and  Adolescent  Practicum
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๒๔ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
          ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการการป้องกันโรคและอุบัติเหตุของเด็กตามช่วงวัย การนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ่นที่มีความเจ็บป่วยในระบบต่างๆ ที่พบบ่อยทั้งทางด้านร่างกายและจิตสังคม คำนึงถึงความปลอดภัยและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การเสริมสร้างสัมพันธภาพ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การฟื้นฟูสภาพ โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางของการดูแล และคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิทธิเด็ก ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
            Clinical nursing practice to promote growth, development disease prevention, and accident of children in each age group; apply nursing process to take care of the newborn, infant, children and adolescent with health problems in each system including physical and psychosocial aspects by considering patient safety and rational drug used promote relationships; child life program; rehabilitations highlighting on family-centered care, different culture and child’s right under national laws, ethics and professional code of ethics
รมพย ๓๘๘     ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๑         ๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 388      Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum I
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๒๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๓๒๕ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๑
        ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมแก่สตรีในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอดปกติ การส่งเสริมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา การสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดา-ทารกและครอบครัว การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับบทบาทการเป็นมารดาบิดา และการเลี้ยงดูบุตร การให้บริการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัว ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพ
          Holistic practice in maternal-newborn and family nursing for normal pregnancy throughout delivery and postpartum; breastfeeding promotion, bonding and attachment of maternal, child and family, counseling of parent roles and childrearing, family planning and contraceptive services within the realm of law, ethics, and professional code ethics
รมพย ๔๘๑      ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต                ๓ (๐-๙-๓)
RANS 481        Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum    
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๗ การพยาบาลจิตเวช
          ฝึกปฏิบัติการพยาบาลในบุคคลที่มีปัญหาทางจิตเวชและสุขภาพจิต สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด จัดกิจกรรมเพื่อการบำบัด นำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการวินิจฉัย และวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ให้ความรู้ทางสุขภาพจิต โดยตระหนักถึงบทบาทของพยาบาลจิตเวชในการสร้างเสริม ป้องกัน บำบัด และการฟื้นฟูปัญหาทางจิตเวช และสุขภาพจิตแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน
           Practicing nursing care for persons with mental health and psychiatric problems; establishing therapeutic relationships and communications with the patients; providing therapeutic group activities;  applying nursing process to establish nursing diagnosis and plan nursing interventions for psychiatric patients; providing knowledge on mental health and mental illness; conducting psychiatric nurse’ roles in promoting mental health; preventing mental illness, and promoting psychiatric rehabilitation in individuals, families, and communities
รมพย ๔๘๗   ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์ ๒        ๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 487    Maternal-Newborn Nursing and Midwifery Practicum II
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๘ การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๒
           ปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมแก่สตรีที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ คลอด  และหลังคลอด การทำคลอดปกติ การดูแลผู้คลอดที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด การพยาบาลสตรีและครอบครัวที่มีภาวะสูญเสียบุตรภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
          Holistic nursing practice in women with risks and complication during antepartum, intrapartum, and postpartum period; conduct normal delivery, care for women with operative obstetrics; newborn resuscitation; care for women and family with perinatal loss within the realm of law, ethics and professional code of ethics  
รมพย ๔๘๒    ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน                    ๔ (๐-๑๒-๔)
RANS 482    Community Health Nursing Practicum
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๑ รมพย ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และรมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๐๙ การพยาบาลอนามัยชุมชน
           ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน การประยุกต์ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการพยาบาล การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน เน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ความปลอดภัยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม การพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม ขอบเขตของกฎหมาย  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
          Practice in community health nursing; application of nursing sciences, related sciences and nursing process; health promotion, disease prevention, primary medical care and rehabilitation for individuals, families, and communities emphasizing on patients and families centered care, concerning, safety and cultural diversity; project development of health promotion based on community participation; within the realm of law, ethics and professional code of ethics
รมพย ๔๘๓   ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล                ๓ (๐-๙-๓)
RANS 483    Primary Medical for Nurses Practicum
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๑ รมพย ๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๒ รมพย ๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และรมพย ๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๑
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๕๑ การรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
          ปฏิบัติการซักประวัติ ตรวจร่างกาย วินิจฉัยแยกโรค ส่งตรวจและแปลผลทางห้องปฏิบัติการ รักษาขั้นต้นตามปัญหาสุขภาพระบบต่างๆ ของร่างกาย การดูแลรักษาขั้นต้นในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ และผู้ประสบ     สาธารณภัย ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
             Practice in history taking; physical examination, differential diagnosis; laboratory investigation and interpretation; primary medical care related to health problems in body systems; primary medical care for injured patients and disaster victims within the realm of law, ethics and professional code of ethics
รมพย ๔๘๐     ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลเพื่อการปฎิบัติงาน            ๕ (๐-๑๔-๕)
RANS 480      Nursing Internship
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites): รมพย ๓๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๑, รมพย๓๘๕ ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ๒, รมพย๓๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น, รมพย๓๘๘ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๑ และรมพย ๔๔๕ การบริหารการพยาบาล
รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites): รมพย ๔๘๑ ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต , รมพย ๔๘๗ ปฏิบัติการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์๒ , รมพย๔๘๒ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัย-ชุมชน และรมพย ๔๘๓ ปฏิบัติการรักษาขั้นต้นสำหรับพยาบาล
           ฝึกปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลในหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม ใช้ทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การสื่อสารทางบวก การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
               Clinical practice in students’ area of interest utilizing the nursing process to provide holistice care for clients having health risks and experiencing complications; continuously using team working, systematic problem solving, positive communication skills, and information technology concerning safety, differences in cultural diversities, rationality, and clients’ satisfaction based on eveidence within the realm of law, ethics and codes of ethics