You are here

Elos และ Sub Elos (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พ.ศ.2560

1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ในการบริการสุขภาพได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (ELO1, subject specific learning outcome)
 
2. ใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลทางการพยาบาลและผดุงครรภ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความคุ้มค่าคุ้มประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ (ELO2, subject specific learning outcome)
 
3. เขียนบันทึกทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ (ELO3, subject specific learning outcome)
 
4. แสดงออกถึงความสามารถในการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาล (ELO4, subject specific learning outcome)
 
5. แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตอาสา (ELO5, generic learning outcome)
 
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติการพยาบาล (ELO6, generic learning outcome)
 
7. แสดงออกซึ่งการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ(ELO7,generic learning outcome)
 
8. ใช้ภาษา วิธีสื่อสารและการนำเสนออย่างเหมาะสมกับบริบทของวิชาชีพและความเป็นสากล (ELO8, generic learning outcome)
 
9. คิดอย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณ (ELO9, generic learning outcome)
 
10. แสดงภาวะผู้นำ สะท้อนคิดและวางแผนในการพัฒนาตนเอง (ELO10, generic learning outcome)
 

<< Download ELOs _and_Sub