ขอเชิญบุคลากรร่วมทำบุญเดือนเกิด ประจำเดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 7.00 - 8.00 น. ณ ลาน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม