เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต (CPR)

เจ้าหน้าที่หน่วยฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต
พว.กานดา ตันตสิรินทร์
พว.กานดา ตันตสิรินทร์
ตำแหน่ง : พยาบาล ฝ่ายการแพทย์
นาย ทัศนชัย พันธุ์มณี
นาย ทัศนชัย พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล ฝ่ายการแพทย์
น.ส.อาภากร อุทัยวัฒน์
น.ส.อาภากร อุทัยวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายการแพทย์
นาย คมกริช ทาลุมพุก
นาย คมกริช ทาลุมพุก
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายการแพทย์