สถานที่

ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สำนักงานฝ่ายการแพทย์ ชั้น 2 อาคาร 1 (ข้างหอประชุมอารี วัลยะเสวี)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-0483

โทรสาร 0-2201-1061

E-mail: msdramaoffice@gmail.com