ความเป็นมา

 

            ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 โดยมีภารกิจหลักเพื่อให้การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจสุขภาพประจำปี การวางระบบ วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องตามพันธกิจด้านการดูแลสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของคณะฯ และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

             ปัจจุบันฝ่ายการแพทย์ได้ขยายขอบเขตงานและการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ โดยมีการโอนย้ายหน่วยแพทย์ทางเลือกซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการตรวจรักษา ดูแล และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยศาสตร์ด้านการแพทย์ทางเลือก เข้ามาอยู่ในสังกัดตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา