วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 
วิสัยทัศน์
 
เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากรและบริหารจัดการทรัพยากรในการดูแลสุขภาพอย่างคุ้มค่า
 
 
พันธกิจ
 
1. วางระบบ วิเคราะห์ พัฒนา และส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากรแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 
2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาการใช้ทรัพยากรในการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
 
 
เป้าหมาย
 
1. เพื่อให้บุคลากร ญาติสายตรง นักศึกษา และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
 
2. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าใหม่ ได้รับการคัดกรอง ตรวจพบโรค และรักษาทันท่วงที ยังผลให้สามารถทำงานให้องค์กรและศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3. เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างครบถ้วน นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
 
4. เพื่อให้ผู้ป่วยนอกที่คลินิกเฉพาะทางได้รับการตรวจเฉพาะโรคที่เหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี
 
5. เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่มีสุขภาพดี
 
6. เพื่อให้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับข้อมูลการวิเคราะห์ด้านสุขภาพบุคลากรที่ครบถ้วน นำไปสู่การส่งเสริมป้องกันดูแลสุขภาพบุคลากรให้ดีขึ้น
 
7. เพื่อให้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพเวชระเบียนและการลงวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐานระดับประเทศ
 
8. เพื่อให้โรงพยาบาลรามาธิบดีมีกระบวนการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ครอบคลุม นำไปสู่การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลคืนได้ครบถ้วนและเหมาะสม
 
9. เพื่อให้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับการตรวจสอบการใช้ยาอย่างเหมาะสม นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า