งานการแพทย์ระบบสนับสนุนโรงพยาบาล

แพทย์แผนปัจจุบัน
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
(NARONGLIT MASAYA-ANON, M.D.)
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ/ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการแพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์
นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์
นพ.ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์
(SORAWITH JEARANAISILP, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา
นพ.สมพร บวรศรีสุข
นพ.สมพร บวรศรีสุข
(SOMPORN BORWORNSRISUK, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ์
นพ.ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ์
(PUCHONG JAWROONGRIT, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน
พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน
(SARUNPORN PRAMYOTHIN, M.D.)
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการแพทย์ระบบสนับสนุนโรงพยาบาล
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชามะเร็งวิทยา
พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์
พญ.พาขวัญ ปิตานุเคราะห์
(PHAKWAN PITANUKROH, M.D.)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพและศูนย์ความเป็นเลิศ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล
พญ.พลอย พัฒนากิจสกุล
(Ploy Pattanakitsakul, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
นพ.ธนภัทร พนิตนันท์
นพ.ธนภัทร พนิตนันท์
(Thanapat Panittanun, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ธรรมพร ด่านภักดี
พญ.ธรรมพร ด่านภักดี
(Thammaporn Danpukdee, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ภคพร ดำรงกุลชาติ
พญ.ภคพร ดำรงกุลชาติ
(Pakkaporn Damrongkulchart, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน
พญ.ธนภรณ์ สถาพรธนาสิน
(Thanaporn Sathapornthanasin, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
แพทย์ค่าตอบแทนรายชั่วโมง
พญ.อริยา ทิมา
พญ.อริยา ทิมา
(ARIYA TIMA, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา (โครงการโรคหลอดเลือดแดง)
พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล
(SUPHARAT WINITPRICHAGUL, M.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาประสาทวิทยา (โครงการโรคหลอดเลือดแดง)

 

แพทย์แผนจีน
พจ.มยุรี อาสาวดีรส
พจ.มยุรี อาสาวดีรส
(MAYUREE ARSAWADEEROS, CM.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์แผนจีน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนจีน
พจ.รุจาวดี อุดมศิลป์
พจ.รุจาวดี อุดมศิลป์
(RUJAWADEE UDOMSILAPA, CM.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์แผนจีน
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนจีน
แพทย์แผนไทยประยุกต์
พท.ป.พนธ์ศภัส องค์ธนะสิน
พท.ป.พนธ์ศภัส องค์ธนะสิน
(PONSAPHAT ONGTANASIN, ATTM.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
พท.ป.สุชานนท์ เบ้าสุวรรณ
พท.ป.สุชานนท์ เบ้าสุวรรณ
(SUCHANONT BAOSUWAN, ATTM.D.)
ตำแหน่ง : แพทย์แผนไทยประยุกต์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : แพทย์เฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์