การจัดการความรู้

 

คลังความรู้

คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

         (ข้อมูลจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)

  LEAN Thinking 

         (การอบรมหลักสูตร From strategic planning to process and performance excellence โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ วันที่ 18-19 ม.ค. 61 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี)

             Lean Application in Healthcare

             Develop Value Stream Mapping

 

  คู่มือการใช้ภาษาไทย - อังกฤษ - เมียนมา - กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว

         (โดย สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)

 

  KM ฝ่ายการแพทย์ 1-2563 การจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

         (โดย พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน) 

  ตารางกำหนดการประชุมและตารางสรุปการประชุม (ดาวน์โหลดExcel)

          (โดย พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน)

  หมอชอบบอกให้คุมอาหาร ลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย (ทำอย่างไรให้ง่าย แต่ยั่งยืน very practical guide) 

          (โดย พญ.ศรัณย์พร เปรมโยธิน)