ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2560-2563

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 50 ปีการศึกษา 2560-2563

 

 

RA1.นพ.กฤษนัย กัลปะ

RMD 16665 กฤษ

โทร  49157

ตันสังกัด อิสระ

โครงการ รามา-รามา 

 

RA2.พญ.ชลากร ทรงธนสิทธิ์ RMD 16543  เพชร

โทร   46150

ตันสังกัด รพ.ศรีสังวาลย์

โครงการ  รามา-รามา

 

RA3. นพ.ทัชพงษ์ ทักษิณวราจาร RMD 16544  ทัช

โทร  48682

ตันสังกัด  รพ.แม่สอด

โครงการ   รามา-รามา

 

RA4.พญ.ธนพร ธำรงจิรพัฒน์

RMD 16701 วุ้น

โทร  18643

ตันสังกัด อิสระ

โครงการ  รามา-รามา

 

RA5 พญ.ธิดาพร มัลลิกาพิพัฒน์

RMD 16554 เฟิร์น

โทร  48681

ตันสังกัด รพ.นครปฐม

โครงการ รามา-รามา 

 

RA6.พญ.ปานหทัย เกษมพิณ

RMD 16557  มิ้งค์

โทร 48794

ตันสังกัด  รพ.ตราด

โครงการ รามา-รามา

 

RA7.นพ.พฤกษ์ เอี่ยมสกุลรัตน์

RMD 16691 เมฆ

โทร 69418

ตันสังกัด   อิสระ

โครงการ  รามา-รามา 

 

RA8.นพ.ภัคพล ปัญจจิตติ

RMD 16558  โป้ง

โทร 48723

ตันสังกัด รพ.สตึก

โครงการ รามา-รามา

 

RA9.พญ.ยุภาภรณ์ เอ้กระโทก

RMD 16561  ปุ๋ย

โทร 69746

ตันสังกัด รพ.ครบุรี

โครงการ รามา-รามา

 

RA10.พญ.วริษฐา เล่าสกุล

RMD 16704  ใหม่

โทร 48539

ตันสังกัด  อิสระ

โครงการ รามา-รามา 

 

 

 

                                                                                                                                             

RA11.พญ.ศรัณย์พร กมลวิศิษฎ์

RMD 16562  เอ๊ะ

โทร 69572

ตันสังกัด รพ.สระบุรี

โครงการ  รามา-รามา

 

RA12.พญ.สมฤทัย มาตุภูมานนท์

RMD 16564  ตูน

โทร 48436

ตันสังกัด รพ.บุรีรัมย์

โครงการ รามา-รามา 

 

RA13.พญ.สิมิลัน คีรีศรี

RMD 16566  ฝัน

โทร  49019 

ตันสังกัด รพ.ทุ่งสง

โครงการ รามา-รามา 

 

RA14. นพ.สิรภพ นวลศรี

RMD 16568  เบียร์

โทร 48526 

ตันสังกัด รพ.บุรีรัมย์

โครงการ รามา-รามา 

 

RA15.พญ.สุภานันท์ อัตโต

RMD  16571  เอื้อ

โทร  69761

ตันสังกัด รพ.มะการักษ์

โครงการ รามา-รามา 

 

RA16. นพ.สุรเกียรติ ลีละศิธร

RMD 16693  จิ๊ง

โทร  47492

ตันสังกัด อิสระ

โครงการ รามา-รามา

 

RA17.นพ.สุวิทย์ หวานแก้ว

RMD 16697  ปาล์ม

โทร 48755

ตันสังกัด อิสระ

โครงการ  รามา-รามา 

 

RA18.พญ.หทัยภัทร วีระวัฒนานันท์

RMD 16573  เมย์

โทร   69763

ตันสังกัด รพ.สวรรค์ประชารักษ์

โครงการ รามา-รามา 

 

RA19.นพ.อาลันณ์ จันท์จารุณี

RMD 16673  เอิร์ท

โทร 41627

ตันสังกัด อิสระ

โครงการ รามา-รามา

 

SU1.พญ.ดารารัตน์ เชี่ยวเฉลิมศรี

RMD 16576  แอน

โทร  69534

ต้นสังกัด รพ.บุรีรัมย์

โครงการ  รามา-สุราษฏร์

 

 

SU2.พญ.พิชชาภรณ์ โสนุช

RMD 16579 เบลล์

โทร  47483

ต้นสังกัด รพ.วชิระภูเก็ต

โครงการ  รามา-สุราษฏร์

 

SU3.พญ.จุฑาทิพ เพ็ชรรัตน์

RMD 16582 เจนนี่

โทร  49136

ต้นสังกัด รพ.สงขลา

โครงการ รามา-สุราษฏร์

 

SU4.พญ.ณิชาภัทร อภิบาลคุรุกิจ

RMD 16584  เฟิร์น

โทร 69435

ต้นสังกัด รพ.สุราษฏร์ธานี

โครงการ รามา-สุราษฏร์

 

SA1.พญ.กุลธิดา รุจิสรรค์สกุล

RMD 16589 แน็ก

โทร  46606

ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

โครงการ  รามา-นครสวรรค์

 

SU2.นพ.พลากร สุภาพวานิช

RMD 16588  ต้อง

โทร 46316

ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

โครงการ  รามา-นครสวรรค์

 

 

H-1.พญ.ญาณิศา เครือวัลย์

RMD 16596 มิ้นท์

โทร. 46199

ต้นสังกัด รพ.ระยอง

หน่วย โลหิตวิทยา

 

H-2.พญ.มณีรัช แก้วมณี

RMD 16594  แอน

โทร. 47002 

ต้นสังกัด รพ.กาฬสินธุ์

หน่วย โลหิตวิทยา

 

H-3.พญ.สิรภัทร รุ่งวิทยาธิวัฒน์

RMD 16592  ฝ้าย

โทร. 47987

ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 6

หน่วย โลหิตวิทยา

 

D-1.พญ.ทับทิม สถาวร

RMD 16605  พลอย

โทร. 46103

ต้นสังกัด รพ.ศรีสะเกษ

หน่วย  ตจวิทยา

 

D-2.พญ.ธนพร สุธราพันธ์

RMD 16610  บิว

โทร. 46224

ต้นสังกัด รพ.แพร่

หน่วย  ตจวิทยา

 

 

 

D-3. พญ.พิชญา จารุวิจิตรรัตนา

RMD 16611  พีท

โทร. 49160

ต้นสังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

หน่วย  ตจวิทยา

 

D-4. พญ.ศศิผกา สินธุเสน

RMD 16607  หญิง

โทร. 47162

ต้นสังกัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

หน่วย  ตจวิทยา

 

D-3. นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี

RMD 12377 

โทร. 49025 

ต้นสังกัด ม.วลัยลักษณ์

หน่วย ตจวิทยา

 

O-1. นพ.ธนสฤษดิ์ เทพศาสตรา

RMD 16674 ต๊อป

โทร  48779                

ต้นสังกัด อิสระ

หน่วย มะเร็งวิทยา

 

O-2. นพ.รัชดากร มีศาสตร์

RMD 16604 บุ๊ค

โทร  48919              

ต้นสังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

หน่วย มะเร็งวิทยา

 

 

N-1.พญ.ครองกมล พงษ์ลิขิตมงคล

RMD 16602  เบล

โทร. 69414

ต้นสังกัด รพ.จุฬาภรณ์

หน่วย ประสาทวิทยา

 

N-2.นพ.ชัชพล พันธุ์แพ

RMD 16690  เจ๊ท

โทร  46370

ต้นสังกัด อิสระ

หน่วย ประสาทวิทยา

 

N-3.พญ.ณิชนันท์ เฮ้งศิริ

RMD 16599  อิ๊ก

โทร  47081

ต้นสังกัด รพ.ทุ่งสง

หน่วย ประสาทวิทยา

 

N-4.นพ.อภิศักดิ์ เหมนิลรัตน์

RMD 16601  หมง

โทร  69766

ต้นสังกัด รพ.บุรีรัมย์

หน่วย ประสาทวิทยา