ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2545-2547

แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์ รุ่นที่ 35 ปีการศึกษา 2545-2547
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

 

รูป ชื่อ ต้นสังกัด ที่ทำงาน
 

 
 พญ.จรรย์กมล ดาฬวัฒน์
 

 

 
พญ.จรัสลักษณ์ เจริญพานิชกิจ
 

 
พญ.โชติวรรณ ตันวัฒนานิกุล
 

 

 
พญ.สุนีย์ วงศ์เจริญ
 

 
นพ.พอพล โรจนพันธุ์
 

 
นพ.พีระวงษ์ วีรารักษ์
 

 
 พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
 

 
พญ.พัสวี วนานุวัธ

 


 

 
นพ.ภูษิต โพธิวีรวงศ์
 

 
พญภัทธีรา จริตวัจระ
 

 
นพ.แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์
 

 
นพ.ธาดา คุณาวิศรุด
 

 
พญ.มนฤดี ปัญญา
 

 
พญ.อัจฉรา ธัญธีรธรรม
 

 

 
โครงการร่วม   รพ.มหาราชนครราชสีมากับคณะแพทยศาสตร์   รพ. รามาธิบดี
นพ.มนตรี วงค์นิรศภัย
 

 
รอ.นพ.อาชวิน สตางค์มงคล
 

 

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  และ ตำรวจ
รท.นพ.ชรันท์ คูหิรัญ
 

 
นพ.สมพงษ์ รติพิชยกุล
 

 
นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล
 

 
นพ.สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์
 

 

 
สาขาประสาทวิทยา
นพ.พิชัย โรจนพิทยากร
 

 
นพ.เจษฏา เขียนดวงจันทร์
 

 
พญ.นฤมล คงสาคร
 

 
นพ.อภิสิทธิ์ บุญเกิด
 

 

 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ.เดชวิทย์ วรสายัณห์
 

 
พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์
 

 

 
สาขาอายุศาสตร์ ตจวิทยา
พญ.ชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ
 

 
พญ.นภัทร ภูมิรัตน์