ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2553 (2010)

 หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์ [Abstract]

หน่วยโรคไต

หน่วยโรคหัวใจ [Abstract]

หน่วยโรคปอด [Abstract]

หน่วยโลหิตวิทยา

หน่วยประสาทวิทยา

หน่วยโรคทางเดินอาหาร

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก  [Abstract]

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

หน่วยโรคผิวหนัง

หน่วยมะเร็งวิทยา [Abstract]

  •  

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ