ผลงานวิจัย พศ.2552 (2009)

รายงานผลงานวิจัยวิชาการที่ตีพิมพ์ประจำปี 2009
รวม 68 ฉบับ (อาจารย์ 92 ท่าน / เฉลี่ย 0.74 ฉบับต่อท่าน)

Journal Impact factor  Mean 3.014  Median 1.849 (0 – 30.259)

Division of Infectious Diseases (หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน)

Division of Endocrinology & Metabolism (หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิ ซึมส์ )

Division of Nephrology (หน่วยโรคไต)

Division of Cardiology(หน่วยโรคหัวใจ)

Division of Pulmonary & Critical Care Medicine (หน่วยโรคปอด)

Division of Hematology (หน่วยโลหิตวิทยา)

Division of Neurology (หน่วยประสาทวิทยา)

Division of Gastroenterology & Tropical Medicine (หน่วยโรคทางเดินอาหาร)

Division of Toxicology & Clinical Pharmacology(หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คลินิก)

Division of Nutrition & Medical Biochemistry (หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทาง การแพทย์)

Division of Allergy, Immunology & Rheumatology (หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยา และโรคข้อ)

Division of Dermatology(หน่วยโรคผิวหนัง)

Division of Medical Oncology (หน่วยมะเร็งวิทยา )

Division of Medical Genetics (หน่วยเวชพันธุศาสตร์)

Division of Geriatrics(หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ)