ผลงานวิจัย พศ.2549 (2006)

 

หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์

หน่วยโรคไต

หน่วยโรคหัวใจ

หน่วยโรคปอด

หน่วยโลหิตวิทยา

หน่วยประสาทวิทยา

หน่วยโรคทางเดินอาหาร

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

หน่วยโรคผิวหนัง

หน่วยมะเร็งวิทยา

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ