ผลงานวิจัย พศ.2546 (2003)

 

หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยา และเวชศาสตร์ชุมชน

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์

หน่วยโรคไต

หน่วยโรคหัวใจ

หน่วยโรคปอด

 

หน่วยโลหิตวิทยา

หน่วยประสาทวิทยา

หน่วยโรคทางเดินอาหาร

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

 

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

 

หน่วยโรคผิวหนัง

หน่วยมะเร็งวิทยา

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

 

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ