เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

     สาขาโรคผิวหนังได้เปิดการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านพร้อมการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 หัวหน้าสาขาโรคผิวหนังคนแรกเป็นหนึ่งในคณาจารย์ยุคบุกเบิกรามาธิบดี คือ อาจารย์แพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์พวงแก้ว สุนทรเวช ซึ่งโอนย้ายจากสาขาโรคผิวหนัง โรงพยาบาลศิริราชและมีอาจารย์ประจำหน่วยในระยะแรกคือ แพทย์หญิงเพ็ญวดี เจริญเวช (ทิมพัฒนพงศ์) ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 อาจารย์แพทย์ปริยา ทัศนประดิษฐ์ ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร American Board of Dermatology ก็กลับมาเป็นอาจารย์เพิ่มอีก 1 ท่าน ระยะแรกอาจารย์แพทย์ผิวหนังเป็นผู้หญิงทั้งหมด ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (sexual transmitted disease, STD) บางคนอายไม่ยอมให้ตรวจ (ทางหน่วยฯจึงได้เชิญอาจารย์ นายแพทย์ประสพ นิติทัณฑ์ประภาศ (ยศก่อนเกษียณเป็นพลอากาศตรี) จาก รพ.ภูมิพลฯ ซึ่งได้ American Board of Dermatology เป็นคนแรกของประเทศไทยมาเป็นอาจารย์พิเศษช่วยตรวจและสอน STD และร่วมทำการประชุม CPC (clinical and pathology conference) ในวันพฤหัสบดีตอนบ่ายด้วย นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์ที่หมุนเวียนมาเรียนที่สาขาโรคผิวหนังจะได้ไปดูผู้ป่วยกับอาจารย์ทุกวันพุธช่วงเช้าที่โรงพยาบาลภูมิพล

     ระยะเริ่มแรกสาขาโรคผิวหนังอยู่ชั้นล่างของ อาคาร 1 ข้างประตูเข้าทางด้านหน้าเสาธงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโอพีดีอายุรกรรมเดิม มีห้องตรวจ 3 ห้อง ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง และห้องมืดเล็กๆ 1 ห้องเพื่อตรวจผู้ป่วยโดยใช้ Wood's light และได้อาจารย์ประจำเพิ่มใหม่ได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิงศิริเพ็ญ พัววิไล อาจารย์นายแพทย์นิวัติ พลนิกร อาจารย์นายแพทย์สมยศ จารุวิจิตรรัตนา และอาจารย์แพทย์หญิงณัฏฐา รัชตะนาวิน

     ในปี พ.ศ. 2533 สาขาโรคผิวหนังได้ขยายพื้นที่ในการบริการ การสอนและย้ายที่ทำงานของสาขาใหม่ แยกจากโอพีดีอายุรกรรมเดิมขึ้นมาอยู่ที่ชั้น 2 ในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นห้องสมุดของคณะฯมาก่อน และรับอาจารย์เพิ่มขึ้นทั้งอาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยโรคผิวหนังมีเพิ่มมากขึ้น และมีการแยกสาขาวิชาย่อยอาทิ เช่น Photobiology, Immunology, Immunopathology, Laser surgery และ cosmetic dermatology เป็นต้น

     ในปี พ.ศ. 2534 ทางสาขาโรคผิวหนังได้ริเริ่มงานทางด้านศัลยกรรมผิวหนัง พร้อมกับการขยายโอพีดีใหม่โดยมีอาจารย์นายแพทย์นิวัติ พลนิกร เป็นหัวหน้าโครงการจัดหาเครื่อง CO2 laser เพื่อรักษาโรคที่จำเป็นต้องรักษาและเพื่อความสวยงาม ซึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์เครื่องแรกทางศัลยกรรมผิวหนังของประเทศไทย และเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแห่งแรกที่มีสอนศัลยกรรมผิวหนังเลเซอร์ในประเทศไทย ก่อนสถาบันฝึกอบรมอื่นๆเกือบ 10 ปี และรับอาจารย์พิเศษที่ดูแลด้านศัลยกรรมผิวหนังในระยะแรก ได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิงนันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ อาจารย์แพทย์หญิงอัจจิมา สุวรรณจินดา อาจารย์แพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร อาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร และอาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร เป็นต้น ส่วนอาจารย์ณัฏฐา รัชตะนาวิน เป็นผู้รับผิดชอบในสาขาตจรังสี และการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับการแพ้แสง ซึ่งมีห้องสำหรับเครื่องฉายแสง UV ตลอดทั้งตัวในสาขาตรวจโรคผิวหนังนี้ด้วย

     ช่วงหลังปี พ.ศ. 2540 กระแสความนิยมของการรักษาโรคผิวหนัง เปลี่ยนมามุ่งเน้นเป็นการดูแลผิวพรรณและความสวยงามเพิ่มขึ้น ทำให้แพทย์เริ่มสนใจงานด้านเลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรมความงามมากขึ้น แผนกศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนังเป็นสถาบันฝึกอบรมแห่งแรก ที่การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ทำให้มีแพทย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งในภาคพื้นเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเชีย สิงคโปร์ อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ และอื่นๆ รวมทั้งจากเกาหลีใต้ สมัครมาเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงปัจจุบันมีแพทย์เฉพาะต่างประเทศมาดูงานและฝึกอบรมระยะสั้นมากกว่าหนึ่งร้อยคน

     ในปี พ.ศ. 2546 ทางสาขาโรคผิวหนังได้ขยายพื้นที่ใหม่อีก โดยแยกห้องตจรังสี ไปที่ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์เลเซอร์ผิวหนังที่ชั้น 7 ศูนย์การแพทย์สิริกิตติ์ และในปี พ.ศ. 2549 ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังก็ขยายพื้นที่เพิ่มอีก เมื่ออาจารย์นายแพทย์นิวัติ พลนิกร ลาออกในปี 2548 และอาจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร รับงานหัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังต่อ ส่วนอาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร รับงานประธานหลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการฯ เนื่องจากความความนิยมด้านความงามและผิวพรรณ ทำให้มีผู้ขอรับบริการเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับทั้งในโรงพยาบาลเอกชนรวมทั้งคลินิกเอกชนทั่วๆไปมีการขยายตัวขึ้นมาก และโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ต้องปรับตัวและแข่งขันกับเอกชนด้วย มีการขยายทางด้านศัลยกรรมผิวหนังและศัลยกรรมความงามและผิวพรรณเพิ่มขึ้น และได้รับอาจารย์ประจำใหม่เพิ่มได้แก่ อาจารย์แพทย์หญิงชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ อาจารย์แพทย์หญิงพลอยทราย รัตนเขมากร อาจารย์แพทย์หญิงกุมุทนาท จันทร์ประภาพ อาจารย์นายแพทย์วาสนภ วชิรมน และอาจารย์นายแพทย์พูลเกียรติ สุชนวณิช

     ในปี 2554 หน่วยโรคผิวหนังได้ย้ายห้องตรวจโรคผิวหนังใหม่มาที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โซน J ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 สำหรับตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนังทั่วไปในเวลาราชการ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ส่วนศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและห้องตจรังสี ย้ายมาอยู่ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน R ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 สำหรับคลินิกอาจารย์แพทย์ ของหน่วยโรคผิวหนังร่วมกับหน่วยศัลยกรรมตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทำให้รองรับการขยายตัวด้านการบริการได้มากขึ้น

     ในปี 2558 เปิดหลักสูตร Masters Degree in Dermatology (International Program)

หัวหน้าสาขาวิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน

·  พ.ศ. 2511 – 2518   ศาสตราจารย์แพทย์หญิง หม่อมราชวงศ์พวงแก้ว สุนทรเวช

·  พ.ศ. 2518 – 2541   ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงเพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์

·  พ.ศ. 2541 – 2542   ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิวัติ พลนิกร

·  พ.ศ. 2542 – 2550   ศาสตราจารย์นายแพทย์สมยศ จารุวิจิตรรัตนา

·  พ.ศ. 2550 – 2559   รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณัฏฐา รัชตะนาวิน

-  พ.ศ. 2559 – 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร

-  พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ วัฒนไกร