บุคลากร

 

บุคลากรปัจจุบัน

1. นางสาวณัฐพร แสนมีมา ตำแหน่ง พยาบาลวิจัย
2. นางสาวละออ นาคกุล ตำแหน่ง พยาบาลวิจัย
  3. นางสาววรมิญช สุขสุวรรณ์  ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. นางสาวสุธัญญาพัฒน์ มาลีหวล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย
6. นางสาวนันทญา แย้มมา  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  7. นางสาวเสาวลักษณ์ คงสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป