ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันยชัย สุระ
   
  อาจารย์ นายแพทย์คณินทร์ ศรีอุดมพร