คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พงศ์เทพ ธีระวิทย์

คณาจารย์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัชนี แซ่ลี้
  อาจารย์ นายแพทย์ ปริญญา คุณาวุฒิ

อาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต

 1. รศ.นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์                                    อายุรศาสตร์
 2. ผศ.พญ.รัชนี แซ่ลี้                                              อายุรศาสตร์
 3. อ.นพ.ปริญญา คุณาวุฒิ                                      อายุรศาสตร์
 4. รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์                            อายุรศาสตร์
 5. อ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล                                   อายุรศาสตร์
 6. อ.พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร                           อายุรศาสตร์
 7. รศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต์                                       อายุรศาสตร์
 8. อ.นพ.ธนัญชัย เพชรนาค                                     อายุรศาสตร์
 9. อ.นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร                                     อายุรศาสตร์
 10. อ.นพ.พงศศิษฎ์  สิงหทัศน์                                   ศัลยศาสตร์
 11. ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์                             ศัลยศาสตร์
 12. รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์                                   ศัลยศาสตร์
 13. รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข                             ศัลยศาสตร์
 14. รศ.นพ.ธนิต วีรังคบุตร                                        วิสัญญีวิทยา
 15. อ.นพ.สัณฐิติ โมรากุล                                         วิสัญญีวิทยา
 16. อ.นพ.เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ                             วิสัญญีวิทยา
 17. ผศ.พญ.ชวิกา  พิสิฏฐศักดิ์                                   วิสัญญีวิทยา
 18. อ.พญ.พิมพ์วัฒนา ปิ่นเสม                                   วิสัญญีวิทยา
 19. อ.พญ.ปัญชิกา ลือตระกูล                                    วิสัญญีวิทยา
 20. ผศ.นพ.ธนิศร์ ประวิตะรางกูร                                วิสัญญีวิทยา
 21. อ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์                                 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 22. อ.ธาวิณี ไตรณรงค์สกุล                                      เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติกานต์ ทองสมมาตร