ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

บุคลากรในหน่วยในปัจจุบัน

นางสาวมนต์จันทร์  วณิชย์พันธุ์               

ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการระดับ8คุณวุฒิ   วทม. (ชีวเคมี)

นางสาวธนิษฐา  สรวงท่าไม้                    

ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์

คุณวุฒิ   วทม. (ชีวเคมี)

นางสาวณิชาภา  เดชาปภาพิทักษ์                          

ตำแหน่ง พยาบาล

คุณวุฒิ   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

นางสาวณัฎฐกิรณา  ทองดี                                          

ตำแหน่ง พยาบาล

คุณวุฒิ   พยาบาลศาสตร์บัณฑิต

นางสาวเสาวลักษณ์  พัฒนวงศ์สวัสดิ์        

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คุณวุฒิ   ปริญญาตรี

นางสุภา  อ่อนแช่ม                                             

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

คุณวุฒิ   ปริญญาตรี

นางธนัชพร  กาฝากส้ม                                       

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยวิจัย

คุณวุฒิ   ปริญญาโท

นางวาสนา  อ่ำรัศมี                                            

ตำแหน่ง พนักงานบริการ

คุณวุฒิ   ปริญญาตรี

 

บุคลากรในหน่วยหรือที่ทำงานกับหน่วยในอดีต

  • คุณอรวรรณ          วีระเสริฐนิยม               นักเทคนิคการแพทย์  ชำนาญการระดับ 8    คุณวุฒิ  วทม.(จุลชีววิทยา)
  • คุณอัฐฌาน์             เศรษฐนันท์                 พยาบาล
  • คุณเจนจิตต์            เภาประเสริฐ               ผู้ช่วยพยาบาล
  • คุณรุ่งนภา             คำบูชา                        พยาบาล