ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

รองศาสตราจารย์มงคล  วัฒนสุข  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหน่วยขึ้นในเดือนตุลาคม 2515 โดยจัดตั้ง “คลินิกโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา” ในวันอังคาร และ “คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม” ในวันพฤหัส ซึ่งยังคงให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน ทางด้านโรคภูมิแพ้ ได้เริ่มทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง (allergy skin test) และให้บริการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 นอกจากนี้ได้จัดตั้งห้องทดลองสำหรับโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในปี พ.ศ. 2517 ซึ่งนับเป็นห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านอิมมูโนวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย โดยในช่วงแรกทำเป็นงานวิจัย และพัฒนามาจนเปิดเป็นงานบริการตรวจ antinuclear antibody (ANA) และ anti-double stranded DNA (anti-dsDNA) ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งได้รับความเชื่อถือจากแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ จนมีการส่งเลือดเข้ามารับการตรวจในห้องทดลองของหน่วยสูงสุดถึง 13,176 ราย/ปี  ก่อนโอนงานบริการตรวจไปยังภาควิชาพยาธิวิทยาในปี พ.ศ. 2547

เริ่มให้การฝึกอบรมแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และโรคข้อตั้งแต่ พ.ศ 2522

เริ่มเปิดบริการการทดสอบทางด้านภูมิแพ้ (challenge unit) ในปีพ.ศ. 2549 และเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนภูมิแพ้แบบเร็วต่อมดคันไฟในปีพ.ศ. 2550 ต่อมาจึงให้บริการฉีดวัคซีนแบบเร็วต่อผึ้งและต่อแตนด้วย และเปิดให้บริการทดสอบยา (drug testing) อย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

หัวหน้าสาขาวิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน

      พ.ศ. 2515-2543   รองศาสตราจารย์นายแพทย์ มงคล วัฒนสุข
     พ.ศ. 2543-2549   ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุชีลา จันทร์วิทยานุชิต
     พ.ศ. 2549-2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง กนกรัตน์ นันทิรุจ
     พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กิตติ โตเต็มโชคชัยการ