ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

Ramathibodi VDO Tutorial dermotology 2022

 

Module 1 Basic
B01-Common-vesiculobullous-lesions (30 min)*
B02-Urticaria (30 min)*
B03-Hypopigmentary-disorders (30 min)*
B04-Hyperpigmentary-disorders (30min)*
B05-Common-hair-problems (30 min)*
B06-Topical-corticosteroids (30 min)*
B07-Endogenous-eczema (30 min)*
B08-Common-skin-signs-in-systemic-diseases (30 min)*
B09-Common-bacterial-and-viral-skin-infection (30 min)
B10-Common-fungal-skin-infection (30 min)*
B11-Approach-to-dermatologic-diagnosis (30 min)*
B12-Common-genital-lesions (30 min)*
B13-Viral-exanthem (30 min)*
B14-Exogenous-eczema (30 min)*
B15-Common-nail-diseases (30 min)*
 
O03-Basic-investigations-and-procedures-in-dermatology (30 min)*
O06-Cutaneous-adverse-drug-reactions-part1 (30 min)*
O07-Cutaneous-adverse-drug-reactions- Part2 (30 min)*
 
Module 2 Intermediate
I01-Topical-dermatologic-treatment-part1 (30 min)*
I02-Topical-dermatologic-treatment-part2 (30 min)*
I03-Skin-manifestations-associated-with-aging-and-chronic-diseases (30 min)
I04-maculopapular-rash (30min)*
I05-Keywords-in-Dermatology-Part1 (30 min)*
I06-Keywords-in-Dermatology-Part2 (30 min)*
I07-Scalp-lesions (30 min)*
I08-Common-benign-skin-tumors (30 min)*
I09-Acne (30 min)*
I10-Facial-dermatoses (30 min)*
I11-Papulosquamous-eruption (30 min)*
I12-Emergency-in-dermatology (30 min)*
I13-Photosensitive-diseases (30 min)*
I14-Nodular-lesions-part 1 (30 min)*
I15-Nodular-lesions-part2 (30 min)*
I16-Malignant-skin-tumors and-precancerous-lesions (30 min)
I17.1-Pruritus-part1 (30 min)*
I17.2-Pruritus-part2 (30 min)*
I18-Cutaneous-flushing (30 min)
I19-Nail-problems-in-systemic-diseases (30 min)*
I20-Bites-stings-and-parasitic-infestations (30 min)*
O01.1-Skin-signs-in-connective-tissue-diseases-part1 (30 min)*
O01.2-Skin-signs-in-connective-tissue-diseases-part2 (30 min)*
O4.1-Common-dermatologic-problems-in-ICU-patients-part1 (30 min)*
O4.2-Common-dermatologic-problems-in-ICU-patients-part2 (30 min)
O05-Hair-problems-in-systemic-diseases (30 min)*
O13-Skin-signs-in-endocrinologic-diseases (30 min)
O15-Cutaneous-mycobacterial-infection-(30 min)*
O20-Patch-test-and-Prick-test (30 min)*
 
Module 3 Optional
O2-Necrotic-lesions (30 min)*
O8-Phototesting-part1(30 min)*
O9-Phototesting-part2 (30 min)
010-Photoprotection-part1 (30 min)*
O11-Photoprotection-part2 (30 min)
O12-Photobiology (30 min)*
O14-Phototherapy (30 min)*
O16-Skin-signs-hematologic-diseases (30 min)*
O17-Skin-diseases-in-acute-immunosuppression (30 min)*
O18-Skin-diseases-in-chronic-immunosuppression (30 min)*
O19-Cutaneous-vasculitis (30 min)*
O21-Cellulitis-and-cellulitis-like-lesions (30 min)*
O22-Hand-eczema (30 min)*
O23-Skin-signs-in-nutritional-deficiency (30 min)*
O24-Sexually-transmitted-infection- part1 (30 min)
O25-Sexually-transmitted infection-part2 (30 min)*
O26-Acneiform-eruption (30 min)*
O27-Pediatric-dermatology (30 min)
O28-Oral-diseases (30 min)*
O29-Wound-healing-and-management-part1 (30 min)
O30-Wound-healing-and-management-part2 (30 min)*
O31-Skin-changes-due-to-physical-and-chemical-factors-part1 (30 min)*
O32-Skin-changes-due-to-physical-and-chemical-factors-part2 (30 min)*
O33-Skin-cancer-management (30 min)*
O34-Chronic-ulcer-(30 min)*
O35-Disorders-of-hair-shaft (30 min)*
O36-Pregnancy-dermatoses-part-1 (30 min)*
O37-Pregnancy-dermatoses-part2 (30 min)*
O38-Cutaneous-manifestations-of-drug-abuse (30 min)*