ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

1. เพื่อพัฒนาการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังในรามาธิบดีให้มีคุณภาพที่ทัดเทียมหรือเทียบเคียงกับมาตรฐานในต่างประเทศ  

2. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านตจวิทยาแก่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์หลักสูตร หลังปริญญา (ป.บัณฑิต) และแพทย์ฝึกอบรมต่อยอด

3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยทั้งทางคลินิกและงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนัง

 

ขอบเขตการดำเนินงานของสาขาวิชา

·       งานการเรียนการสอน

ระดับก่อนปริญญา

- น.ศ.พ. ปี 4 โดยให้ดูผู้ป่วยที่โอพีดีโรคผิวหนังร่วมกับอาจารย์ 6 คาบ

- น.ศ.พ. ปี 5 โดยให้ตรวจผู้ป่วยที่โอพีดีโรคผิวหนัง 3 คาบ/สัปดาห์ เพื่อเรียนรู้โดยการฝึกวินิจฉัยและรักษาภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา

- น.ศ.พ. ปี 6 โดยเป็นวิชาเลือก 2 สัปดาห์

ระดับหลังปริญญา 

- หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

     หน่วยโรคผิวหนัง รับผิดชอบการสอนเกี่ยวกับโรคผิวหนัง ให้กับแพทย์ประจำบ้านผิวหนัง และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งแพทย์ประจำบ้านผิวหนังของรามาธิบดี และจากต่างสถาบัน (elective) มารับการฝึกอบรมเป็นประจำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยในระยะแรกรับแพทย์ประจำบ้านผิวหนังปีละ 1 ตำแหน่ง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เพิ่มเป็น 2 ตำแหน่ง ในปี พ.ศ. 2537-39 แพทยสภากำหนดให้ตจวิทยาเป็นสาขาต่อยอดเช่นเดียวกับประสาทวิทยา และโลหิตวิทยา ทำให้ไม่มีผู้สมัครเรียนแพทย์ประจำบ้านสาขาตจวิทยาเลย

     ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2540 แพทยสภาอนุญาตให้รับแพทย์ประจำบ้านผิวหนังโดยตรงได้ตามเดิม ปีละ 2 ตำแหน่ง และมีการปรับหลักสูตรตจวิทยาเป็น 4 ปี นอกจากนี้แพทยสภาไม่อนุญาตการสอบหนังสืออนุมัติตจวิทยาสำหรับแพทย์ฝึกอบรมต่อยอดที่เข้าศึกษานอกโควต้าของแพทยสภา ในปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากสาขาโรคผิวหนังมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจึงเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเป็นปีละ 4 ตำแหน่ง จนปัจจุบันปี พ.ศ. 2554 มีแพทย์ประจำบ้านที่จบวุฒิบัตรตจวิทยา 68 คน และผ่านการสอบหนังสืออนุมัติตจวิทยา 11 คน ในปัจจุบันมีแพทย์สมาชิกสามัญของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยซึ่งได้วุฒิบัตรตจวิทยา และหนังสืออนุมัติเดิมแล้ว ประมาณ 500 คน และมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านวุฒิบัตรตจวิทยา จากสถาบันฝึกอบรมทั้งหมด 5 แห่งรวม ปีละ 20 ตำแหน่ง

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตจวิทยา

โดยความคิดริเริ่มของศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิวัติ พลนิกร จึงได้มีการเปิดหลักสูตรอบรมตจวิทยาระยะสั้น 1 - 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มีแพทย์ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ทั้งสิ้น 50 คน

- หลักสูตรตจศัลยกรรม (Laser surgery)

แพทย์ผิวหนังผ่านหลักสูตรอบรมวิชาตจศัลยศาสตร์ 1 ปี

- หลักสูตรอบรมวิชาตจศัลยศาสตร์สำหรับแพทย์ผิวหนังทั้งในและต่างประเทศระยะสั้น 1-3 เดือน และแพทย์ต่อยอดหลักสูตร 1 ปี

- การสอนพยาบาล มีการสอนโรคผิวหนังเบื้องต้น ให้นักศึกษาของภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ทั้งพยาบาลหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรการพยาบาลต่อยอด

·       งานวิจัย

     งานวิจัยด้านโรคผิวหนังส่วนใหญ่เป็นการวิจัยทางด้านคลินิก ตามความสนใจของอาจารย์แต่ละท่าน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 มีแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 1 ปี  2 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2555 งานวิจัยของหน่วยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในวารสารในและต่างประเทศนั้นมีทั้งหมดรวม 49 เรื่อง

·       งานบริการทางการแพทย์

     สาขาโรคผิวหนังให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มาขอรับการรักษาที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกและให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยในของทุกภาควิชาที่มีปัญหาโรคผิวหนังและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังให้บริการด้านศัลยกรรมผิวหนังด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผ่าตัดธรรมดา จนถึงการทำผ่าตัดมะเร็งผิวหนังที่ต้องใช้เทคนิคซับซ้อน เช่น Mohs surgery โดยมีอาจารย์แพทย์หญิงอัจจิมา  สุวรรณจินดา เป็นผู้รับผิดชอบ และการผ่าตัดรักษาโรคเล็บ มีการใช้เครื่องเลเซอร์ชนิดต่างๆ เพื่อรักษาปานดำ ปานแดง รอยสัก และแผลเป็น ทางด้านตจศัลยกรรมความงาม มีการผ่าตัดปลูกผม การดูดไขมันส่วนเกินออก มีการใช้ยาฉีด sclerosing agents เพื่อแก้ปัญหาเส้นเลือดขอดที่อยู่ระดับตื้น และฉีดสารชนิดต่างๆเช่น hyaluronic acid และ botulinum toxin เพื่อแก้ปัญหารอยเหี่ยวย่น โดยให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วยที่แผนกตรวจผู้ป่วยนอกทุกวันทั้งในและนอกเวลาราชการ และให้คำปรึกษาและรักษาผู้ป่วยในของทุกภาควิชาที่มีปัญหาโรคผิวหนัง

 

คลินิกในเวลา                  จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 8.00-12.00 น.และ 13.00-15.00 น.

คลินิกพิเศษนอกเวลา    จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 16.30-20.00 น.

                        เสาร์-อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่ 8.30-12.00 น.

คลินิกอาจารย์แพทย์            จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 13.00-16.30 น.

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง            เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 8.00-22.00 น.

                         เสาร์-อาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่ 8.30-15.00 น.

ห้องตจรังสี                           เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 6.00-20.00 น.

                         เสาร์และเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่ 7.00-12.00 น.

และมีคลินิกเฉพาะโรคอื่นๆ อาทิเช่น

คลินิกเลเซอร์สีผิวและรอยสัก ทุกวันจันทร์ 13.00-15.00 น.

คลินิกเลเซอร์เส้นเลือด อังคาร 9.00-12.00 น.

คลินิกเส้นเลือดขอด ทุกวันพุธ 13.00-15.00 น.

คลินิกศัลยกรรมมะเร็งผิวหนัง ทุกวันจันทร์ 13.00-15.00 น.

คลินิกโรคเล็บและผ่าตัดเล็บ ทุกวันอังคาร 13.00-15.00 น.

คลินิกปลูกผมและดูดไขมัน ทุกวันพฤหัส 13.00-15.00 น.

คลินิกด่างขาว ความผิดปกติของสีผิว และปลูกถ่ายเม็ดสี ทุกวันอังคาร 8.00-11.00 น.

คลินิกเวชสำอาง ทุกวันอังคาร 13.00 -15.00 น.

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทุกวันศุกร์ 8.00-11.00 น.

คลินิกโรคผื่นแพ้สัมผัสทุกวันจันทร์ พุธ 13.00-15.00 น. และศุกร์ 8.00-11.00 น.

คลินิกโรคหนังศีรษะและเส้นผม ทุกวันอังคาร 13.00-15.00 น.

คลินิกโรคอิมมูโนวิทยา ทุกวันอังคาร 13.00-15.00 น.

คลินิกปลูกผม ทุกวันพุธ 9.00-12.00 น.

คลินิกตจพยาธิวิทยา ทุกวันพฤหัส 13.00-15.30 น.

คลินิกโรคเรื้อน ทุกวันพฤหัสที่ 4 ของเดือน 8.00-11.00 น.

คลินิกลมพิษ ทุกวันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 13.00-15.00 น.

คลินิกสะเก็ดเงิน ทุกวันจันทร์ 13.00-15.00 น.

คลินิกตจรังสี ทุกวันศุกร์ 8.00-11.00 น.

 

·       งานบริการทางวิชาการ

     อาจารย์ในสาขาวิชาได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมบรรยาย/อบรมให้ความรู้ในงานประชุมวิชาการต่างๆ รวมถึงประชาชน และบุคคลากรของคณะฯเกี่ยวกับโรคผิวหนังและการดูแลตนในด้านต่างๆ

มีการประชาสัมพันธ์ ความรู้เกียวกับโรคผิวหนัง การดูแลผิวพรรณและความสวยงามอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะสื่อของคณะ