ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางสาวแม้นมนา จิระจรัส              (พยาบาลประจำหน่วย)
  2. นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล        (พยาบาลประจำหน่วย)
  3. นางสมถวิล  เอี่ยมประดิษฐ์            (พยาบาลประจำหน่วย)
  4. นางสาวนันทนา แสนเกษม            (พยาบาลผู้ช่วยวิจัย)
  5. นางสุภาพร สุวรรณปราโมทย์         (เลขาหน่วย)