บุคลากร

 

บุคลากรในปัจจุบัน

1. นางสาวแม้นมนา จิระจรัส ตำแหน่ง พยาบาล
2. นางสาวสุวรรณี สิริเลิศตระกูล ตำแหน่ง พยาบาล
3. นางสมถวิล เอี่นมประดิษฐ์ ตำแหน่ง พยาบาล
4. นางสุภาพร สุวรรณปราโมทย์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
5. นางสาวปาริฉัตร มนัสศิริวิทยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ)