ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

 

บุคลากรประจำหน่วยในปัจจุบัน

  1. นางศศิฐณัฐ  รัตโน                        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขาสาขาวิชา)
  2. นางสาวนันทนัช ต้นตระกุลรัตน์         พยาบาลประจำสาขาวิชาโภชนวิทยาฯ
  3. นางสาวธนรัตน์ เลปนานนท์             ผู้ช่วยวิจัย
  4. นางสาวณภัทร  เต่าน้ำ                   เจ้าหน้าที่วิจัย
  5. นางสุดา แสงเปล่ง                         ผู้ปฏิบัติงานบริหาร