ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรปัจจุบัน

นางสาวณัฐพร แสนมีมา (พยาบาลวิจัย)
นางสาวละออ นาคกุล (พยาบาลวิจัย)​​​​
 นางสาวอุษณีย์ วันแอเลาะ (เจ้าหน้าที่วิจัย)​​​
นางสาวนันทญา แย้มมา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)