เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

          สาขาวิชาโรคติดเชื้อในปัจจุบันก่อตั้งโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ และศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา ตันไพจิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยใช้ชื่อว่า หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ชุมชน เพื่อให้มีการเรียน การสอน และการวิจัยเฉพาะทางสาขาโรคติดเชื้อระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ชุมชน ในภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แต่เนื่องจากโรคติดเชื้อมีเนื้อหาวิชาและจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเรื่อยๆ ร่วมกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีศูนย์เวชศาสตร์ชุมชนและหน่วยระบาดวิทยาคลินิกในเวลาต่อมา หน่วยโรคติดเชื้อระบาดวิทยาและเวชศาสตร์ชุมชน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาโรคติดเชื้อในปี พ.ศ. 2554

ปัจจุบันสาขาวิชาโรคติดเชื้อได้เติบโตขึ้นอย่างมาก ได้รับการยอมรับจากสมาคมโรคติดเชื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น จุดเด่นของสาขาวิชาโรคติดเชื้อคือ มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ของโรคติดเชื้อที่มีความหลากหลายเช่น การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะและภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ควบคู่ไปกับงานสอนและงานบริการ มีการดูแลผู้ป่วยครบวงจร โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้ออื่นๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศ มีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีการพัฒนาของอาจารย์เพื่อติดตามความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

สำหรับการสอนนักศึกษาแพทย์ และการฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในส่วนของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อนั้น ได้มีการรับแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์รุ่นแรกในปี พ.ศ. 2541 หลังจากนั้นได้มีการฝึกอบรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน