แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

 

รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ประกาศเรื่องการรับสมัครและวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีการศึกษา 2568

  1. หลักการและเหตุผล

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ระบุพันธกิจของแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อไว้ว่า “ผลิตอายุรแพทย์โรคติดเชื้อที่พร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งแสดงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือหลักสูตรการฝึกอบรมฯ และในเว็บไซด์ของภาควิชา และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จึงกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะประสบความสำเร็จในการฝึกอบรมอย่างมีคุณภาพ ตามกรอบเวลาที่กำหนด มีปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความรับผิดชอบและเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

  1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 3 อัตรา ทั้งมีและไม่มีต้นสังกัด

  1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร์

3.2 เป็นแพทย์ประจำบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

3.3 เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

3.4 ผู้อบรมไม่มีภาระผูกพัน หรือติดทุนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

3.5 สนับสนุนผู้อบรมที่ได้รับทุนจากสถาบันที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

  1. การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ก)  การรับทุนจากต้นสังกัด ผู้ที่ได้รับทุนจากสถาบันภาครัฐหรือสถาบันเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้น

ข)  คะแนนเฉลี่ย GPA ของปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

ค)  ใบรับรองความประพฤติอย่างน้อย 2 ฉบับ ได้แก่ จากผู้บังคับบัญชา (ต้นสังกัดปัจจุบัน) 1 ฉบับ และจากอายุรแพทย์ทั่วไปหรืออายุรแพทย์โรคติดเชื้อ 1 ฉบับ

ง)  การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมาย

จ)  ประสบการณ์ในการทำวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย

)  การตอบคำถามขณะให้สัมภาษณ์ และบุคลิกภาพโดยรวม

สำหรับผู้ที่มีความพิการซึ่งต้องการความช่วยเหลือพิเศษ แต่ไม่ขัดขวางต่อการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน สามารถเข้ารับการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

  1. กำหนดเวลา
  • วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2567 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรม กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครได้ที่ คุณนันทญา แย้มมา เลขานุการสาขาวิชาโรคติดเชื้อ สำนักงานอาจารย์แพทย์ ชั้น 7 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0-2201-1581 email: nantaya.yn@gmail.com
  • วันที่ 8 กันยายน 2567 เวลา 9.00 – 10.00 น. ผู้สมัครเข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานอาจารย์แพทย์ ชั้น 7 อาคารหลัก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังการสัมภาษณ์
  • สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปยังสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

 

หมายเหตุ ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถอุทธรณ์ เพื่อดูผลคะแนนการคัดเลือกได้จากคณะกรรมการประจำหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภายใน 2 สัปดาห์หลังประกาศผลการคัดเลือก