ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุภร จันท์จารุณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกชวรรณ บุญญวัฒน์
อาจารย์แพทย์หญิงธีรยา พัววิไล
อาจารย์แพทย์หญิงพิจิกา จันทราธรรมชาติ