ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง พิมพ์ใจ นิภารักษ์

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุภร จันท์จารุณี
ศาสตราจารย์นายแพทย์ พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
อาจารย์แพทย์หญิง พิจิกา จันทราธรรมชาติ
อาจารย์แพทย์หญิง ธีรยา พัววิไล
อาจารย์แพทย์หญิง กชวรรณ บุญญวัฒน์