ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

บุคลากรประจำสาขาวิชาในปัจจุบัน

 1. ศิริวรรณ  อนันตโท

พยาบาล (ชำนาญการ)

 1. ธัชมน สินสูงสุด

พยาบาลประจำศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด

 1. คัชริน อายุรไชย

นักเทคนิคการแพทย์ (เชี่ยวชาญ)

 1. พิชญ์ชาภา  น้อยคงดี

นักเทคนิคการแพทย์

 1. พรนภา  โปลิศ

นักเทคนิคการแพทย์

 1. ธิชยาภา  พจนเสนี

นักเทคนิคการแพทย์

 1. วิสาขา  แก้วประชุม

นักเทคนิคการแพทย์

 1. ทัศนีย์  เอี่ยมศักดิ์

นักวิทยาศาสตร์

 1. กาญจนา  ศิริพัฒนพงษ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

 1. รัชนี  ศรีสนพันธุ์

พนักงานบริการ

 1. สุวารี  อักษรวรรณ

พนักงานวิทยาศาสตร์

 1. ปาลิดา  วงษ์สี

พนักงานบริการ

 1. อภิรดี  บุญเรืองรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 1. หัทยา  สุภาพ

พนักงานธุรการ

 1. กรรนิกา  วรวงค์

พนักงานธุรการ