บุคลากร

 

บุคลากรในปัจจุบัน  

1. นางสาวเขมณัฏฐ์ ยุทธวิสุทธิ์ ตำแหน่ง พยาบาล
2. นางสาวกษมา มานะประสพสุข ตำแหน่ง พยาบาล
3. นางสาววรรณนิกา ศรชัย ตำแหน่ง พยาบาล
4. นางสาวปิยะพร แก้วดวง ตำแหน่ง พยาบาล
5. นางสาวเชิดฉวี สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง พยาบาล
6. นางสุดคนึง รอดยัง ตำแหน่ง พยาบาลวิจัย
7. นางทัศนีย์ กลองนรินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
8. นางกฤษญา เพ็งพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
9. นางสาววราภรณ์ พึ่งชัยภูมิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล
10. นายวิโรจน์ วงศ์หิรัญ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยพยาบาล
11. นางสาวเกศรฏา อรรคนิตย์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
12. นางนงเยาว์ มีทวี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
13. นางสาววราภรณ์ วัฒนกูล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
14. นางดวงสมร ทองสีแดง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
15. นางสาวปราณี ศรีงาม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
16. นายนพดล ห่วงทอง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
17. นางปราณี สุวรรณโณ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
18. นางสาวชีพิตา ศุภดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป