ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรสาขาวิชาในปัจจุบัน                                                       

 1. นางสาวเขมณัฏฐ์ ยุทธวิสุทธิ์ (พยาบาล)                                    
 2. นางสาวกษมา มานะประสพสุข (พยาบาล)                                    
 3. นางสาววรรณนิกา ศรชัย (พยาบาล)                                                  
 4. นางสาวธัญญลักษณ์ ทองเกิด (พยาบาล)                                          
 5. นางสาวปิยะพร แก้วดวง (พยาบาล)                                                  
 6. นางสาวเชิดฉวี สุทธิรักษ์ (พยาบาล)
 7. นางสุดคนึง รอดยัง (พยาบาลวิจัย)                    
 8. นางทัศนีย์ กลองนรินทร์ (ผู้ช่วยพยาบาล)                  
 9. นางกฤษญา เพ็งพงษ์ (ผู้ช่วยพยาบาล)
 10. นางสาววราภรณ์ พึ่งชัยภูมิ (ผู้ช่วยพยาบาล)
 11. นางสาวเกศรฏา อรรคนิตย์ (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)                            
 12. นายวิโรจน์ วงศ์หิรัญ (พนักงานผู้ช่วยพยาบาล)            
 13. นางนงเยาว์ มีทวี (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)            
 14. นางสาววราภรณ์ วัฒนกูล (ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)    
 15. นางดวงสมร ทองสีแดง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)                          
 16. นางสาวปราณี ศรีงาม (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)    
 17. นายนพดล ห่วงทอง (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)      
 18. นางสาวปราณี มโนนันต์ (พนักงานทั่วไป)