ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

บุคลากรประจำสาขาวิชา

1. นางมานิสา  บุษบารัตน์ (นักวิทยาศาสตร์)

2. นายสุชาติ  ศรีมาส (พนักงานวิทยาศาสตร์)

3. นายพลวัฒน์  เข็มทอง (นักวิทยาศาสตร์)

4. นางกนกนันท์  ศรีจันทร์ (พยาบาลวิชาชีพ)

5. นางสาวไพลิน  เลี้ยงรักษา (เจ้าหน้าที่ธุรการ)