คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น.

 

คณาจารย์

 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธารินี ตั้งเจริญ
รองศาสตรจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์
อาจารย์ นายแพทย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
อาจารย์ นายแพทย์ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
อาจารย์ นายแพทย์ถวาย เงินศรีตระกูล
  อาจารย์ นายแพทย์กฤษฎา มีมุข
  อาจารย์ นายแพทย์แมน จันทวิมล
  อาจารย์ นายแพทย์ทินกฤต ศศิประภา
  อาจารย์ แพทย์หญิงนิลุบล เมธาจิตติพันธ์
  นายแพทย์บัณฑิต นราตรีคูณ
  นายแพทย์สุรชัย คงรัตน์