ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ

 

คณาจารย์

 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธาริณี ตั้งเจริญ
รองศาสตรจารย์นายแพทย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภาวิทย์ เพียรวิจิตร
อาจารย์นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์
อาจารย์นายแพทย์ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
อาจารย์นายแพทย์ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
อาจารย์นายแพทย์ถวาย เงินศรีตระกูล
  อาจารย์นายแพทย์กฤษฎา มีมุข
  อาจารย์นายแพทย์แมน จันทวิมล
  อาจารย์นายแพทย์บัณฑิต นราตรีคูณ
  อาจารย์นายแพทย์ทินกฤต ศศิประภา