บุคลากร

 

บุคลากรในปัจจุบัน

 1. นางสาวสินีนาฏ ลิขิตรัตน์เจริญ (พยาบาล และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)
 2. นางสาวณัฐฐิรา ชาญไววิทย์ (พยาบาล และหัวหน้า non-invasive)
 3. นางสาววัชรินทร์ สืบจากสิงห์ (พยาบาล และหัวหน้าห้องสวนหัวใจ)
 4. นางพชร ภิรมย์ราช (พยาบาล)
 5. นางสาวรุจีรัตน์ สานุจิตร (พยาบาล)
 6. นางสาวสุขุมาล เจริญผล (พยาบาล)
 7. นางสาววราวรรณ เลิศปัญญา (พยาบาล)
 8. นางสาวสุภาพร ย้ายกระโทก (พยาบาล)
 9. นางสาวอุมาวรัทย์ นภัสจารุพสุ (พยาบาล)
 10. นางพิมพ์พินันต์  พันธุ์เจริญ
 11. นางสาววิจิตรา เข่งเจริญ (พยาบาล)
 12. นายสุเทพ ทั้งสุข (นักรังสีการแพทย์)
 13. นายชาลี โต๊ะทอง (นักรังสีการแพทย์)
 14. นางสาวจุฬาภรณ์ ศิริคำกรณ์ (นักรังสีการแพทย์)
 15. นางสาววัชรี  ประเสริฐกุลชัย (นักรังสีการแพทย์)
 16. นางสาวณัชชา สุนทรมโนคติ (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 17. นางสาวสมฤทัย วัฒนชัย  (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 18. นางสาวอมรรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์  (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 19. นางสาวศศิโสภา ศรีระวัตร  (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 20. นางสาวสายใจ  เก่งเขตรกิจ  (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 21. นางวรรณดี กฤษดี (ผู้ช่วยพยาบาล)
 22. นางสาวนภาสว่าง กองโพธิ์ชัย (ผู้ช่วยพยาบาล)
 23. นางประภาพรรณ ชาสอน (ผู้ช่วยพยาบาล)
 24. นางสาวกมลทิพย์ ปานทอง (ผู้ช่วยพยาบาล)
 25. นางสาวดวงสมร ถึงศรี (ผู้ช่วยพยาบาล)
 26. นางอัญชรัตน์ ศรีเพียรกุล  (ผู้ช่วยพยาบาล)
 27. นางสายสุณี นาคน้อย (พนักงานธุรการ)
 28. นายวินัย ศรีโหร (พนักงานประจำห้องทดลอง)
 29. นายภาคภูมิ กล้าหาญ (พนักงานบริการ)
 30. นางสาวศาสนา พรหมพินิจ (พนักงานสถานที่)
 31. นางสาวสีไพร เสาวดี (พนักงานธุรการ)
 32. นางสาวบัวลม คำแก้ว (พนักงานธุรการ)
 33. นางสาวไพลิน สุขสอาด (พนักงานธุรการ)
 34. นางสาวพัชรา แพนพันธ์อ้วน
 35. นางสาววิรุณศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์

บุคลากร CPR ประจำสาขาวิชาโรคหัวใจปัจจุบัน

 1. นางอมรรัตน์  ศุภมาส  (พยาบาล)
 2. นางกานดา  ตันตสิรินทร์ (พยาบาล)
 3. นายทัศนชัย  พันธุ์มณี (ผู้ช่วยพยาบาล
 4. น.ส.อาภากร  ฟักทอง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
 5. นายคมกริช  ทาลุมพุก (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)