สาระน่ารู้

 

ปัญหาต่าง ๆ ของการทำงานด้านบริการรักษาพยาบาลในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งทักษะการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause Analy...

 

การจัดการนำร่าง Case เยียวยา ที่เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการจัดการเพื่...

 

การวิเคราะห์คำฟ้องกรณีมี Case ฟ้องต่อศาลด้านการรักษาพยาบาลวิเคราะห์คำฟ้องที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้สามารถเ...

 

เทคนิคการกรองข้อมูลในตาราง Excel มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยค้นหาค่าของข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภ...

 

การจัดทำฐานข้อมูลด้านความเสี่ยงจากรายงานอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียน ระบบเดิมยังไม่มีซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล ต้องใช้เวลามากใ...

 

ก่อนจะร่างหนังสือผู้ร่างคงจะต้องถามตนเองก่อนว่าหนังสือฉบับนั้นทำถึงใคร มีวัตถุประสงค์ใดและออกในนามหน่วยงาน ผู้ลงนาม คือ ผู...

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ มีผู้รับบริการเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก การดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดค...

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง ผู้มารับบริการจึงมีความคาดหวังสูงในทุกๆ กา...

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง ผู้มารับบริการจึงมีความคาดหวังสูงในทุกๆ กา...

 

การบริหารจัดการบุคลากรของหน่วยงานเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารการจัดการวันลาอย่างเป็นระบบและบุคลากรสามาร...

 

กระบวนการจัดการเอกสารและการติดตามเอกสารของหน่วยงาน เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านเอกสารได้ถูกต้อ...

 

การเบิกวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน คือ การตรวจเช็ค เบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์สำนักงานให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเดิมจะพบปัญหาวัสดุอุ...