เครือข่าย

ภาควิชา
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
กลุ่มสาขาวิชา
 • โภชนศาสตร์
 • เวชศาสตร์ปริวรรต
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 • ฝ่ายการพยาบาล
 • งานการแพทย์และเภสัชกรรม
 • งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 • ฝ่ายการแพทย์และทันตแพทย์
 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายบริหารโรงพยาบาล
 • ฝ่ายสนับสนุนการแพทย์
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรฯ
 • ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 • โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 • ฝ่ายบริหารสถาบัน
 • ฝ่ายบรหิารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 • ศูนย์จีโนมทางการแพทย์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์บริการพยาธิวิทยา
 • ศูนย์รังสีร่วมพิกัด
 • ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
 • ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี
 • ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม
ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
 • ศูนย์พิษวิทยา
 • ศูนย์มะเร็ง
 • ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นเนิด
 • ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว
 • ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ
 • ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่
 • ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
 • ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ
สำนักงานวิจัยและวิชาการ
 • งานห้องปฏิบัติการวิจัย
 • งานบริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย
 • งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
 • งานบริการวิชาการ
 • งานการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักงานการศึกษา
 • งานบริหารการศึกษา
 • งานแพทยศาสตรศึกษา
 • งานการศึกษาหลังปริญญา
 • งานกิจการนักศึกษา
 • งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
 • งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล
สำนักงานคณบดี

หากปุ่ม Link ด้านบนไม่แสดงสี
กรุณากดปุ่ม Ctrl + F5 ที่แป้นคีย์บอร์ดเพื่อ Refresh Browser ใหม่