คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพทุกพันธกิจ(Facilitator:FA)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพทุกพันธกิจ(Facilitator:FA)

เนื่องจากคณะฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในงานประจำทุกพันธกิจ (การวิจัย การศึกษา และการบริการรักษาพยาบาล) โดยวิธีการสื่อสารให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ทำหน้าที่ Facilitator : FA เพื่อเชื่อมโยงนโยบายที่สำคัญของคณะฯ สู่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกระตุ้น ส่งเสริมและผลักดันผู้ปฏิบัติงานให้มีกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นการพัฒนาคุณภาพในงานประจำทุกพันธกิจ