ฐานข้อมูลผลงาน (ใหม่)

-Any- คือ ดูทั้งหมด
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: สิ่งประดิษฐ์
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: ความปลอดภัย, คุณภาพ/สิ่งสูญเปล่า
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: สุภาภรณ์ วะน้ำค้าง
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: Medication Safety, ความปลอดภัย
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: วริสสาร์ กอบเพ็ชรหยก
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: คุณภาพ/สิ่งสูญเปล่า, ลดรอบเวลาการทำงาน/การส่งมอบ
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: อมรศักดิ์ นาควิสุทธิ
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: นภัสนันท์ พิมพิรัตน์
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: สุวิมล คงรอต
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: Patient Care Process
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: นวพร แสงเนตรสว่าง
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: สิ่งประดิษฐ์
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: ความปลอดภัย, คุณภาพ/สิ่งสูญเปล่า, ต้นทุน/ความคุ้มค่า, ลดรอบเวลาการทำงาน/การส่งมอบ
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ธนัสถา ถนอมชาติ
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: สิ่งประดิษฐ์
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: Patient Care Process, ความปลอดภัย, คุณภาพ/สิ่งสูญเปล่า, ต้นทุน/ความคุ้มค่า
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: นันทพร โรจนสกุล
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: สิ่งประดิษฐ์
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: Safe Surgery
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ชุติมา เจริญธนากิต
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: สิ่งประดิษฐ์
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: Safe Surgery, Patient Care Process, ความปลอดภัย, ต้นทุน/ความคุ้มค่า, ลดรอบเวลาการทำงาน/การส่งมอบ
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: วาสนา นันประโคน
  ประเภทผลงาน: Kaizen
  รูปแบบผลงาน:
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ทัศนีย์ ปิ่นปั่น
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: อุเทน บุญมี
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: สินีนาถ บุญช่วย
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา: Infection Control, ความปลอดภัย
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ฐิติรัตน์ ดิลกคุณานันท์
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: สุรีรัตน์ ชูวงษ์
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ศมนันท์ ศรีสุปรีชา
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: นัฏยา พรมาลัยรุ่งเรือง
  ประเภทผลงาน: เรื่องเล่าเร้าพลัง
  รูปแบบผลงาน: บทความ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: สถาพร นิ่มหนู
  ประเภทผลงาน: CQI
  รูปแบบผลงาน: กระบวนการ
  ปีที่ส่งผลงาน: 2565
  ความเชื่อมโยงของปัญหา:
  หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าของผลงาน: ณัฐพล จิตรกสิกร