Objective

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อทดลองและพัฒนาโมเดลการดำเนินการต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและเกษตรกรรมยั่งยืนระดับองค์กร [Organisation-supported Agriculture System] ที่ครบวงจรในระดับองค์กร ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และ ระบบตลาด  ภายใต้ชื่อโครงการ “ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”
2. เพื่อสร้างแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารที่มีคุณภาพ และถูกหลักอนามัยไร้สารเคมีปนเปื้อน  สำหรับนำมาใช้ประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลรามาธิบดี  เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในระบบอาหารเพื่อสุขภาพ  ผ่านกระบวนการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลให้กับผู้มาใช้บริการ
3. เพื่อสร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ และ ไม้ยืนต้น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาชนทั่วไปในเขต กทม. และ พื้นที่ใกล้เคียง
4. เพื่อพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคม ที่รองรับกลุ่มบุคลากรเกษียนขององค์กร ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการสาธารณประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน