Twelve Measures to Save Energy

Twelve Measures to Save Energy
12 มาตรการ ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน
 
เครื่องปรับอากาศ
1) ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 ํC 
2) เปิดใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น และใช้พัดลมช่วยรักษาอุณหภูมิภายในห้อง
3) ปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลาทำงาน และช่วงพักกลางวัน
 
ไฟแสงสว่าง
4) ไม่เปิดไฟแสงสว่างทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ปิดดวงที่ไม่ใช้
5) ปิดไฟเมื่อต้องออกจากห้องทำงานเกินกว่า 30 นาที
 
เครื่องใช้ไฟฟ้า
6) ไม่เปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้
7) ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน
8) เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น
9) ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังไฟสูงๆ มาใช้
 
อื่นๆ
10) ปิดพักหน้าจอคอมพิวเตอร์  เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
11) ขึ้น-ลงบันได 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์
12) ก่อนปิดลิฟต์ หาผู้ร่วมโดยสาร เพื่อให้ลิฟต์บรรทุกได้ครั้งละหลายๆ คน
SAVING ENERGY

SAVING ENERGY SAVING ENERGY