Mass Transit Station Trams

 

จำนวนผู้ใช้บริการ รามา-โยธี สิงหาคม 2557

เดือน รวมผู้ใช้บริการ (คน)
เช้า - เย็น
จำนวนเที่ยววิ่งโดยเฉลี่ย/รอบ
มีนาคม 11,009 จำนวนเที่ยววิ่ง (เฉลีย)
รถจ้างเหมา รอบเช้า
จำนวนเที่ยววิ่ง (เฉลี่ย)
รถคณะฯ รอบเช้า
เมษายน 8,478
พฤษภาคม 8,382 197 เที่ยว 99 เที่ยว
มิถุนายน 9,875 จำนวนเที่ยววิ่ง (เฉลีย)
รถจ้างเหมา รอบเย็น
จำนวนเที่ยววิ่ง (เฉลี่ย)
รถคณะฯ รอบเย็น
กรกฎาคม 8,339
สิงหาคม 9,771 (เพิ่มขึ้น 1,432) 215 เที่ยว 132 เที่ยว