Education for Green

รายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2556

ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตร  แพทยศาสตรบัณฑิต

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 รมวช302  (RACM302) เวชศาสตร์ชุมชน  (Community  Medicine)
2 รมจว406  (RAPC406) จิตเวชศาสตร์ทางคลินิก  (Clinical  Psychiatry)
3 รมวช404  (RACM404) เวชศาสตร์ชุมชน ๑  (Community Medicine I)
4 รมอย404  (RAMD404) ทฤษฎีอายุรศาสตร์  (Theoretical Medicine)
5 รมอย405  (RAMD405) ทักษะอายุรศาสตร์  (Skills in Medicine)
6 รมอย504  (RAMD504) อายุรศาสตร์ ๑  (Medicine I)
7 รมอย607  (RAMD607) อายุรศาสตร์ ๒  (Medicine II)
8 รมอย608  (RAMD608) อายุรศาสตร์ ๓  (Medicine III)
9 รมคร408  (RAID408) เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๑  (Primary Care Medicine I)
10 รมคร515  (RAID515) เวชศาสตร์ปฐมภูมิ ๒  (Primary Care Medicine II)
11 รมคร615  (RAID615) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน  (Family and Community Medicine)
12 รมคร514  (RAID514) ออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู  ๑  (Orthopedics  & Rehabilitation I)

 

ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 รมพย ๔๘๔ ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน
2 รมพย 452 การพยาบาลอนามัยชุมชน 2

 

ส่วนงาน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 รมผส ๓๐๖ การอนุรักษ์การได้ยิน