Energy Conservation Building

อาคารสีเขียว

เป็นระบบการควบคุม การใช้พลังงาน ภายในอาคาร ให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้าน การสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารจัดการ การทำงาน ของอุปกรณ์ต่างๆ 
การออกแบบอาคาร เพื่อเพิ่มแสงสว่างจากธรรมชาติ ลดการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา โดยการนำน้ำหลังจากการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น ลดน้ำต้นไม้