Contact Us

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 ที่อยู่ 270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
           โทรศัพท์  02 201 1057, 022011064  . โทรสาร 02 534 7233, 02 201 1064

ผู้รับผิดชอบโครงการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม
- ที่ทำงาน  สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- โทรศัพท์  0-2201-1057      โทรสาร 0-2534-7233