Location

ลักษณะสภาพพื้นที่

ที่ราบลุ่ม ขนาดพื้นที่รวม 30 ไร่ ด้านทิศตะวันออกเป็นถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ติดกับคลองชลประทานขนาดกว้างประมาณ 8-10 เมตร

ลักษณะสภาพพื้นที่

สถานที่ตั้ง (Location)

โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี  
คลอง  ๑๓  ตำบลหนองสามวัง  อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี