โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

10,000 fishes given to Rama HealthyFarm

Fresh Water Fishery Research and Development Center gave 10,000 fishes to Rama HealthyFarm


 

ปลาเพียบ !!!

"ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุม ฯ" มอบปลาเฉียด "หมื่นตัว" ให้รามาธิบดี ใช้สร้างระบบนิเวศให้ "ฟาร์มสร้างสุขรามา ฯ"

News_Date: 
Friday, 21 February, 2014