โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

CEO of Nong Sam Wang SAO visited Rama HealthyFarm

Mr. Anukool Suriyasawat, Chief Executive of Nong Sam Wang SAO visited Rama HealthyFarm and received warm welcome from Head of Health Promotion Unit and Assoc. Prof. Panawadee Putwatana, D. Sc, the Deputy Dean for Health Promotion and Culture.


"นายอนุกูล สุริยสวัสดิ์" นายก อบต. หนองสามวัง เข้าเยี่ยมชม "โครงการฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี"
โดยมี "รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม" พร้อม "หน.งานสร้างเสริมสุขภาพ" ร่วมให้การต้อนรับ

 

News_Date: 
Wednesday, 5 March, 2014