โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

Earthworms Cultivation at Rama HealthyFarm

Rama HealthyFarm cultivates earthworms to amend bad soil and to produce a lot of organic waste for plant growth.


ทำทุกอย่าง...เพื่อผู้ป่วย และบุคลากร ~ ฟาร์มสร้างสุข ฯ... เร่งเพาะเลี้ยง  "ไส้เดือน"เพื่อเก็บ "มูลอินทรีย์"

สำหรับใช้ "บำรุงพืชผัก" และปรับปรุง "บำรุงดิน"

News_Date: 
Tuesday, 25 February, 2014