โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

Frog Farming at Rama HealthyFarm

"กบ" เคโระในกระชัง...

เมด อิน ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

News_Date: 
Monday, 24 February, 2014