โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  News (more)

You are here

มอบ เตาเผาแกลบ ให้รามา ฯ

"มูลนิธิลูกพระดาบส"... มอบ "เตาเผาแกลบ" ให้รามา ฯ

News_Date: 
Friday, 21 February, 2014